| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/229/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 175.867 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92195 Pozostała działalność paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 3.659.867 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 160.000 zł
z przeznaczeniem na zakup znaków do znakowania przystanków, wycinkę drzew oraz naremonty dróg i chodniów na terenie Gminy Dobra i Węgorzyno z tego: wydatki bieżące 160.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.288.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Węgorzyno od km 23 + 279 do 26 + 886 tj. na odcinku o długości 3,607 km" z tego: wydatki majątkowe 3.288.000 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 3.288.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem bankowym.

- w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia dla Stowarzyszenia "Współistnienie" w Łobzie na uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim, z tego: wydatki bieżące 210.000zł, w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 667 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą realizacji zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tego: wydatki bieżące 667 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach zorganizowanych w podczas Łobeskiej Baby Wielkanocnej, tego: wydatki bieżące 1.200 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 55.200 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 55.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt bankowy w kwocie 3.274.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 495.927,74 zł.

§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/204/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 - 210.000zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2014 - 105.000 zł.

§ 8. Dochody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 37.472.317,62 zł

- dochody bieżące 36.475.817,62 zł,

- dochody majątkowe 996.500 zł.

§ 9. Wydatki budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 41.242.245,36 zł

- wydatki bieżące 35.859.986,88 zł,

- wydatki majątkowe 5.382.258,48 zł.

§ 10. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości:

- przychody 5.242.684,98 zł,

- rozchody 1.472.757,24 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/229/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/229/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/229/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »