reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/382/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz.379, poz. 1072 ), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku miejskim przy ul Spokojnej w Mirosławcu oraz na terenie miejscowości Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo,Jadwiżyn, Łowicz Wałecki, Mirosławiec Górny, Orle, Piecnik, Próchnowo, Toporzyk, Sadowo, Setnica :

1) sprzedaż z ręki , kosza, torby - 5,00 zł;

2) sprzedaż z i przed samochodami osobowymi, innymi pojazdami samochodowymi, przyczepami, naczepami (za samochód, przyczepę, naczepę ) - 32,00 zł;

3) sprzedaż ze stołu - 19,00 zł,

4) w przypadku sprzedaży pozostałej - 27,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 767,68 zł.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Do poboru opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu wyznacza się Grażynę Czajkę zwaną dalej "inkasentem".

2. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 % zainkasowanej kwoty

3. Inkasent wyznaczony do poboru opłaty targowej , ma obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną mu wydane w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu.

4. Opłata targowa pobrana przez inkasenta, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do końca danego miesiąca, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

5. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 4 , naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama