| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) na wniosek Burmistrza Złocieńca, po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014r., Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w wysokości 48 570 487,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 45 068 817,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3 501 670,06 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w wysokość 46 749 037,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 41 210 927,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 538 110,06 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 699 616,06 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy Złocieniec w roku 2015 stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 1 821 450,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015 w wysokości 1 821 450,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 1 821 450,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy Złocieniec na rok 2015 tworzy się rezerwy łącznie w wysokości 315 904,00 zł:

1) celową w wysokości 215 904,00 zł na:

a) realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126 521,00 zł;

b) nagrody Burmistrza Złocieńca dla nauczycieli w wysokości 14 383,00 zł;

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w wysokości 75 000,00 zł;

2) ogólną w wysokości 100 000,00 zł

§ 6. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 452 053,00 zł, jak w załączniku Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 200,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody - 608 630,00 zł,

b) wydatki - 270 000,00 zł, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 128 400,00 zł, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

5) dochody w kwocie 330.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261 400,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

6) wydatki w kwocie 38 600,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

7) wydatki w kwocie 30 000,00 zł, dotacja dla centrum integracji społecznej, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

8) dochody w kwocie 35 150,00 zł i wydatki w kwocie 35 150,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

9) dochody w kwocie 2 190 857,00 zł i wydatki w kwocie 2 190 857,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne gminy Złocieniec realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 438 272,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 997 272,00 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 1 441 000,00 zł.

2) dotacje na zadania własne gminy Złocieniec realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 175 900,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 463 900,00 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 712 000,00 zł, jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 821 450,00 zł,

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w kwocie 4 317 698,06 zł.

§ 9. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu gminy Złocieniec:

1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Złocieniec mogą wzrosnąć w roku 2015 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2015 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu gminy Złocieniec dla tych jednostek,

2) zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do bezwzględnego przestrzegania określonych limitów wydatków w planach finansowych jednostek na 2015 rok,

3) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

4) Burmistrz Złocieńca może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 3,

5) uzyskane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zwroty:

a) świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania:,

b) pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowych z budżetu gminy Złocieniec,

c) zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków gminy Złocieniec i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat, zwroty środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim za wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Złocieńca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Złocieniec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Złocieniec,

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy Złocieniec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złocieńca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kacianowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6a.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »