reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:
w tym:

1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe

o kwotę

3 021 961,00 zł

w tym:

a) dział 020 - Leśnictwo

o kwotę

30 000,00 zł

- rozdział 02001 - Gospodarka leśna

o kwotę

30 000,00 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę

30 000,00 zł

( dochody majątkowe)

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę

845 900,00 zł

- rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę

5 000,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług

o kwotę

5 000,00 zł

( dochody bieżące)

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę

840 900,00 zł

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników

o kwotę

200 000,00 zł

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów

( dochody bieżące)

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

o kwotę

554 900,00 zł

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

( dochody majątkowe)

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

86 000,00 zł

( dochody bieżące)

c) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób

o kwotę

2 108 501,00 zł

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

- rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku

o kwotę

200 000,00 zł

leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę

200 000,00 zł

( dochody bieżące)

- rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku

o kwotę

600 000,00 zł

leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę

500 000,00 zł

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego

o kwotę

100 000,00 zł

( dochody bieżące)

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach

o kwotę

1 308 501,00 zł

stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

o kwotę

1 000 000,00 zł

§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

o kwotę

308 501,00 zł

( dochody bieżące)

d) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

14 760,00 zł

- rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę

14 760,00 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek

o kwotę

14 760,00 zł

zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

( dochody bieżące)

e) dział 926 - Kultura fizyczna

o kwotę

22 800,00 zł

- rozdział 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę

22 800,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

22 800,00 zł

( dochody bieżące)

2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe

o kwotę

262 061,00 zł

dział 758 - Różne rozliczenia

o kwotę

262 061,00 zł

- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

o kwotę

262 061,00 zł

dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę

262 061,00 zł

( dochody bieżące)

-

3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe

o kwotę

2 770 576,96zł

w tym:

a) dział 600- Transport i łączność

o kwotę

50 000,00 zł

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę

50 000,00 zł

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

50 000,00 zł

przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- " Przebudowa ul. Grunwaldzkiej" - 15 000 zł

( poz. 1 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST" )

- " Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej

i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy

bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji " 15 000 zł

( poz. 6 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST" )

- " Budowa przystanków autobusowych" - 20 000,00 zł w tym:

Smoleń - 4 000,00 zł, Oraczewice - 8 000,00 zł, Roztocze - 8 000,00 zł

( poz. 7 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę

392 676,96 zł

- rozdział 70095 - Pozostała działalność

o kwotę

392 676,96 zł

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

392 676,96 zł

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

-" Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych

i gazowych oraz instalacji CO i zabezpieczeń ppoż.

do nieruchomości komunalnych" - 10 676,96 zł,

( poz. 8 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

- " Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie " - 382 000,00 zł

( poz. 10 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

c) dział 710 - Działalność usługowa

o kwotę

110 000,00 zł

- rozdział 71035 - Cmentarze

o kwotę

110 000,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

110 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

d) dział 750 - Administracja publiczna

o kwotę

12 000,00 zł

- rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę

12 000,00 zł

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

12 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - "Program

do prowadzenia rejestru mienia komunalnego".

( poz. 11 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST" )

c) dział 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę

532 670,00 zł

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę

238 970,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

237 370,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

1 600,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- " Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie

Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii".

( poz. 13 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST" )

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

o kwotę

1 220,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

1 220,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- rozdział 80104 - Przedszkola

o kwotę

73 290,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

73 290,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- rozdział 80110 - Gimnazja

o kwotę

219 190,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

101 890,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

117 300,00 zł

przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:

- " Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego

w Choszcznie "

( poz. 26 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST" )

f) dział 851- Ochrona zdrowia

o kwotę

101 000,00 zł

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę

101 000,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

51 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21 000,00 zł

dotacje na zadania bieżące - 30 000,00 zł

( poz. 6, 7, 9, 11, 12 i 13 zał. nr 9 do uchwały budżetowej)

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

50 000,00 zł

z przeznaczeniem na dokumentację na modernizację

świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej

na działalność opiekuńczo - wychowawczą

( poz. 14 zał. nr 9 do uchwały budżetowej)

( poz. 27 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

g) dział 852 - Pomoc społeczna

o kwotę

1 500,00 zł

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

o kwotę

1 500,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

1 500,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

h) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę

4 680,00 zł

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne

o kwotę

4 680,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

4 680,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

i) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

1 398 250,00 zł

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę

1 168 000,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

1 150 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

18 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

" Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Mickiewicza 21, na działce nr 670".

( poz. 28 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o kwotę

150 000,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

150 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- rozdział 90095 - Pozostała działalność

o kwotę

80 250,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

80 250,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

j) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę

145 000,00 zł

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę

40 000,00 zł

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

40 000,00 zł

dotacja celowa dla Choszczeńskiego Domu Kultury

w Choszcznie na opracowanie inwentaryzacji, oceny

stanu technicznego i audytu energetycznego budynku ChDK

( poz. 28 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

- rozdział 92116 - Biblioteki

o kwotę

105 000,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

105 000,00 zł

dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie

k) dział 926 - Kultura fizyczna

o kwotę

22 800,00 zł

- rozdział 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę

22 800,00 zł

w pozycji wydatki bieżące

o kwotę

22 800,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dla Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Choszcznie

4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe

o kwotę

10 676,96 zł

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę

10 676,96 zł

- rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę

10 676,96 zł

w pozycji wydatki majątkowe

o kwotę

10 676,96 zł

przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:

" Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych

i gazowych oraz instalacji CO i zabezpieczeń ppoż. do nieruchomości komunalnych".

( poz. 8 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST )

5) Załącznik Nr 4 określający Plan Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2016 ( wyciąg z załącznika nr 2) , otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

6) Załącznik Nr 9 określający Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Szymański


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV.122.2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r.


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIV.122.2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama