reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/194/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b-3d w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór w ciągu roku każdej ilości odpadów komunalnych wymienionych w ust. 3 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje również wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. W zamian za opłatę, o której mowa w ust. 1 odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

1) odpady zmieszane,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady zielone,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

§ 3. 1. Na terenie Gminy Goleniów obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów. Szczegółowe zasady gromadzenia i odbioru odpadów w ramach systemu selektywnego zbierania określone zostaną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów.

2. System selektywnego zbierania odpadów obejmuje następujące frakcje:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony,

13) odpady zielone.

3. Frakcje odpadów powstałych na nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 3 ust. 2 mieszkańcy mogą, niezależnie od postanowień § 2, bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie Gminy Goleniów ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Gminy Goleniów. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. Informacja o której mowa w zdaniu pierwszym obejmować będzie również frakcje odpadów przyjmowanych przez dany punkt selektywnej zbiórki.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości lub terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:

- odpady zmieszane - co najmniej raz na dwa tygodnie,

- zbierane selektywnie papier, tworzywa sztuczne, szkło - co najmniej raz na dwa tygodnie,

- odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz w tygodniu;

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - w terminach uzgodnionych przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, nie dłuższych niż dwa tygodnie od dnia zgłoszenia;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

- odpady zmieszane - co najmniej raz w tygodniu,

- zbierane selektywnie papier, tworzywa sztuczne, szkło - co najmniej raz na dwa tygodnie;

- odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz w tygodniu;

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - w terminach uzgodnionych przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, nie dłuższych niż dwa tygodnie od dnia zgłoszenia;

3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odbiór odpadów dokonywany jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października:

- odpady zmieszane - co najmniej raz na dwa tygodnie,

- zbierane selektywnie papier, tworzywa sztuczne, szkło - co najmniej raz na dwa tygodnie,

- odpady zielone - co najmniej raz w tygodniu;

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w miesiącu, a odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz w tygodniu;

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - w terminach uzgodnionych przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, nie dłuższych niż dwa tygodnie od dnia zgłoszenia;

5) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków - minimum trzy razy w tygodniu;

6) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje co najmniej raz na dwa tygodnie;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe z terenu miasta i gminy - co najmniej raz na pół roku.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7. Przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie pisemnie, telefonicznie, w formie elektronicznej lub osobiście we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVI/416/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego poz. 3551).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama