reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/386/10 Rady Gminy Przemęt

z dnia 27 lipca 2010r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przemęt podmiotom nie zaliczanym do sktora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Przemęt mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej "podmiotem", na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Podstawą udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przemęt jest wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający ofertę realizacji zadania należącego do zadań samorządu gminy złożony do Wójta Gminy Przemęt w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

1) określenie zadania publicznego na jaki ma być przyznana dotacja;

2) miejsce i czas realizowanego zadania;

3) program wykonywania zadania;

4) skalkulowane koszty i koszt jednostkowy zadania;

5) własny wkład rzeczowy lub finansowy w realizację oferowanego zadania;

6) inne źródła sfinansowania kosztów zadania;

7) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

2. Oferta wykonywania zadania powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowe nie będą rozpatrywane

§ 4. 1. Wnioski złożone przez podmioty podlegają sprawdzeniu w zakresie:

1) czy zadanie, które zamierza realizować podmiot ubiegający się o dotację, mieści się w zakresie zadań własnych samorządu gminnego;

2) czy w ramach dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych, zapewniona jest realizacja proponowanego zadania, gwarantująca zaspokojenie potrzeb w tym zakresie;

3) czy sposób realizacji zadania przedstawiony we wniosku gwarantuje jego prawidłowe wykonanie;

4) możliwość sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy.

2. Udzielenie dotacji może nastąpić w granicach środków finansowych zapewnionych w uchwale budżetowej

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Przemęt z podmiotem na dany rok budżetowy.

4. Umowa, o której mowa w ust.3 powinna zawierać

1) oznaczenie stron;

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania

3) określenie wysokości dotacji i tryb płatności;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego

5) tryb kontroli wykonania zadania publicznego;

6) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy;

7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu dotacji w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

5. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach

6. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o tym w materiałach promocyjnych, informacyjnych.

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie.

2. Sprawozdanie to powinno zawierać w szczególności:

1) opis wykonywanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania;

2) rozliczenie finansowe wraz z przedłożeniem potwierdzonych kserokopii dokumentów potwierdzających dokonane operacje gospodarcze. Na odwrocie tych dokumentów powinien znaleźć się zapis "Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Przemęt";

§ 6. 1. Kontrola realizacji zleconego zadania wykonywana będzie przez Wójta lub przez osoby upoważnione przez Wójta w zakresie:

1) Zgodności realizacji zadania z zapisami umowy;

2) Jakości i terminowości jego realizacji;

3) Zgodności sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzoną przez podmiot dotowany;

4) Żądania okazania oryginałów dokumentów;

5) Żądaniu udzielania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

6) Przeprowadzeniu w razie konieczności wizytacji lub oględzin w miejscu wykonywania zadania publicznego

7) Przy ewentualnych wnioskach pokontrolnych realizacji tych wniosków.

2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 8. Traci moc uchwała nr VII/54/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przemęt podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Klecha

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama