| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki a także niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zwanymi dalej " szkołami" oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

§ 2. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej stanowi kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grzegorzew, w przeliczeniu na każdego ucznia w szkole.

2. Podstawą ustalenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia na dany rok jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 3. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne otrzymuje z budżetu Gminy Grzegorzew dotację ustaloną według następujących zasad:

1. Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 75% ustalonych w budżecie Gminy Grzegorzew wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiada wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grzegorzew na dany rok budżetowy.

§ 4. Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu Gminy Grzegorzew dotację ustaloną według następujących zasad:

1. Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40 % ustalonych w budżecie Gminy Grzegorzew wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia , z zastrzeżeniem pkt 2,

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiada wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grzegorzew na dany rok budżetowy.

§ 5. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Grzegorzew wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych ulegają również zmianie kwoty dotacji, o których mowa w uchwale, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 6. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę zwana dalej " organem prowadzącym" składa wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Grzegorzew w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać :

1) oznaczenie organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby;

2) nazwę i adres szkoły;

3) numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) numer rachunku bankowego szkoły oraz pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły.

5) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do składania w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie do 10 każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Organ prowadzący szkołę przekazuje dotującemu w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenie z wykorzystania dotacji od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, organ prowadzący powinien przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 uprawnia pisemne imienne upoważnienie dla pracownika dokonującego kontroli, wystawione przez Wójta Gminy Grzegorzew, określające organ prowadzący szkołę, nazwę i adres szkoły, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzenia kontroli.

§ 10. Kontrola, o której mowa w § 9 ust. 1 obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez szkołę miesięcznych rozliczeniach, ze stanem faktycznym.

§ 11. W ramach kontroli szkoła jest obowiązana do:

1. Zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli

2. Przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej oraz sporządzania kopii z dokumentów.

3. Udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 12. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę i miejsce jego sporządzenia,

2) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

3) nazwę i adres szkoły,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) nazwisko i imię kontrolującego, stanowisko służbowe, numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą,

7) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przyznanej szkole dotacji,

8) wykaz załączników do protokołu.

3. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz Wójta Gminy .

4. Protokół kontroli powinien być sporządzony w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 13. 1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły.

2. Dyrektor szkoły może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, przed podpisaniem protokołu kontroli, złożyć pisemnie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

3. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Wójt Gminy przekazuje na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub protokołu, o którym mowa w ust.3, swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenie oraz organowi prowadzącemu szkołę.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w ciągu 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 4, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 15. Traci moc uchwała nr XXXI/62/2009 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grzegorzew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2012
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grzegorzew

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2012
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/104/2012
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie Wykorzystania Dotacji


Uzasadnienie

Niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty podmioty te otrzymują dotację z budżetu gminy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXXI/62/2009r Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 2009r. ustalała tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grzegorzew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne, nie przewidywała trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół. W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie stosownej uchwały w nowym brzmieniu i uchylenie dotychczas obowiązującej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »