reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Bralin

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bralin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do wyłapywania oraz transportowania bezdomnych zwierząt w tym:

a) atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, niestwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

b) środki transportu, znajdujące się w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, posiadające:

- odpowiednie oznaczenie w miejscu widocznym z nazwą i adresem przedsiębiorcy,

- odpowiednią przestrzeń pozwalającą na ustawienie klatek o wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie swobodnej pozycji stojącej lub leżącej oraz zamontowanie ich w sposób uniemożliwiający ich przesuniecie podczas transportu, a także w sposób zapewniający prawidłową wentylację,

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie odpowiedniej higieny.

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną,

4) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty wyłapania oraz opisem zwierzęcia,

5) dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym, w tym również w zakresie BHP, personelem w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

6) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt (nie dotyczy przedsiębiorcy, który prowadzi schronisko).

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące warunki:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane jest schronisko,

3) posiadać odpowiednie wyposażenie schroniska, umożliwiające należyte utrzymywanie zwierząt, a w szczególności:

a) urządzenia do przygotowywania i przechowywania pożywienia dla zwierząt,

b) naczynia lub urządzenia do karmienia zwierząt,

c) chłodnie lub urządzenia chłodnicze do przetrzymywania padłych zwierząt,

d) urządzenie do elektronicznej identyfikacji zwierząt,

4) posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, rzeczowe i organizacyjne umożliwiające co najmniej:

a) codzienne karmienie zwierząt,

b) należyte utrzymanie czystości i porządku w obiektach schroniska,

c) prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku, w sposób określony w odrębnych przepisach,

5) posiadać ważną w momencie składania wniosku o wydanie zezwolenia umowę z lekarzem weterynarii, na podstawie której zapewniona będzie zwierzętom przebywającym w schronisku opieka weterynaryjna w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

6) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę na odbieranie zwierząt padłych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania zwłok zwierzęcych lub ich części (w szczególności grzebanie lub spalanie),

7) utrzymywać w czystości i porządku obiekty schroniska,

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

6) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

7) urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

8) posiadać wydzielone pomieszczenie z urządzeniami chłodzącymi do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku braku możliwości natychmiastowej utylizacji,

9) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną, w tym również w zakresie BHP, kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia niniejszej działalności,

10) prowadzić na bieżąco ewidencję grzebanych lub spalanych zwłok zwierzęcych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, a także prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy. W związku z powyższym w uchwale określono zasady i warunki prowadzenia działalności w ww. zakresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama