| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatkówdo wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z póź.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/192/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2009r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki


Załącznik do Uchwały Nr XXII/219/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1,

3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,

4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 KN,

8) Karcie Nauczyciela (KN) - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z póź.zm.),

9) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z póź. zm.).

Rozdział 2.
Dodatki

§ 3. Nauczyciel, dyrektor może otrzymać dodatek motywacyjny, a warunkiem jego przyznania jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń oraz o sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na trenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 1, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz Gminy i Miasta.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki ustala się w ramach posiadanych środków w wysokości 5 % środków planowanych na wynagrodzenie zasadnicze.

Tytuł I.
Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

1) dyrektor szkoły liczącej:

a) do 7 oddziałów: 300-550zł miesięcznie,

b) od 8 do 16 oddziałów: 350-700zł miesięcznie,

c) 17 oddziałów i więcej: 450-900zł miesięcznie.

2) wicedyrektor szkoły: 300-650zł miesięcznie,

3) kierownik świetlicy: 300-420zł miesięcznie,

4) dyrektor przedszkola 350-600zł miesięcznie,

5) wicedyrektor przedszkola 300-450zł miesięcznie.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom wykonującym funkcje kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora - Burmistrz Gminy i Miasta,

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt.2- 3 i 5, dyrektor szkoły.

§ 6. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania, zajęcia, oraz w zależności od sprawowanej funkcji, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - 130-150 zł miesięcznie,

2) funkcję opiekuna stażu - 45-55 zł miesięcznie.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań i sprawowaną funkcję oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w §4 ust.1.

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Tytuł II.
Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach rozporządzenia w wysokości do 25% stawki godzinowej.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 5 ust. 1, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Gminy i Miasta.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4. Dodatek, o którym mowa w § 5 ust.1 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

5. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zaję ć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

Tytuł III.
Dodatek za wysługę lat

§ 8. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Tytuł IV.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, 2 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowiązkowego wymiaru zajęć.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

7. Zasady ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, którym przydzielono godziny w ramach różnych pensów określa odrębna uchwała.

Tytuł V.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 10. Zasady i tryb przyznawania nagród na podstawie art. 49 ust. 2 KN określa odrębna uchwała.

Rozdział 3.
Pozostałe ustalenia

§ 11. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa sie we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone na podstawiwe art. 30ust. 5 pkt 4 KN.

§ 12. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

Tytuł VI.
Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących : współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają jednego z nich, który będzie otrzymywał ten dodatek, na podstawie złożonego do organu prowadzącego oświadczenia na piśmie.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Gminy i Miasta.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Podjęcie uchwały jest spowodowane zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli. Projekt regulaminu został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Gminy i Miasta Witkowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »