reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryczywół na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214,poz.1806 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 21, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2783 i poz. 2786, z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86 poz. 602 , Nr 94 poz. 657, Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833, z 2007r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218, z 2010r Nr 3 poz. 13, z 2011r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryczywół na lata 2013 - 2017.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/192/2013
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 20 marca 2013 r.

Rozdział 1.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
na lata 2013 - 2017

§ 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Ryczywół objęty wieloletnim programem tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale mieszkalne w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i innych podmiotów.

§ 2. Zasób mieszkaniowy Gminy Ryczywół jest bardzo ubogi ze względu na dużą liczbę mieszkań o najniższym standardzie. W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi ogółem 133 lokale mieszkalne i brak jest lokali socjalnych. Lokale te znajdują się w 44 budynkach, są to budynki mieszkalne, inne adaptowane na mieszkania oraz budynki wielofunkcyjne, takie w których oprócz mieszkań znajdują się również lokale użytkowe tj. przedszkola, ośrodki zdrowia itp.

§ 3. 1. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego naszej gminy jest bardzo zróżnicowany. Przeważają lokale o niskim standardzie mieszkaniowym.

2. W formie tabelarycznej przedstawiono ilości i powierzchnię m2lokali mieszkalnych

wg ich standardu:

Wyszczególnienie

Lata

2013

2014

2015

2016

2017

ilość

m 2

ilość

m 2

ilość

m 2

ilość

m 2

ilość

m 2

1. Lokale o najniż-
szym standardzie
(bez instalacji
wodn. - kanal.)

63

2.882,18

56

2.576,39

56

2.576,39

55

2.558,39

53

2.492,45

2. Lokale wyposa-
żone w instalacje
wodn. - kanal.
bez WC i
łazienki

20

1.052,01

18

977,91

16

850,87

14

736,63

14

736,63

3. Lokale wyposa-
żone w instal.
wodn. - kanal.

28

1.440,39

25

1.210,63

25

1.210,63

25

1.210,63

25

1.210,63

4. Lokale wyposa-
żone we wszyst-
kie urządzenia
oraz CO etaż.

12

799,51

9

627,72

7

511,22

7

511,22

6

474,22

5. Lokale o
najwyższym
standardzie
wszystkie urzą-
dzenia + CO

10

436,29

6

266,29

6

266,29

6

266,29

6

266,29

OGÓŁEM

133

6.610,38

114

5.658,94

110

5.415,40

107

5.283,16

104

5.180,22

§ 4. 1. Na lata 2016 - 2017 planowane są sprzedaże pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, w których pozostałe są już sprzedane.

2. Od 2008 r. sprzedano ogółem 12 lokali mieszkalnych, znajdujących się w 6 budynkach, w tym 3 budynki sprzedano w całości.

3. Udzielanie bonifikat przy nabywaniu mieszkań przez dotychczasowych najemców zgodnie z przepisami ustawy będzie każdorazowo określane w uchwale Rady Gminy.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

Lp.

Rodzaj robót

Budynki

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Remont dachów
(konserwacja, wymiana)

1. Piotrowo 11
2 .Ninino 16

1.Ryczywół,
Os. Parkowe 16

1.Ryczywół, ul. Marcinkowskiego
15

1.Gościejewko 12

1. Tłukawy 14

2.

Remont
elewacji

1. Ryczywół,
Pl. 1 Maja 35

1.Ryczywół, ul.
Mickiewicza 33

1. Ryczywół, Pl. 1 Maja 11

1. Ryczywół, Pl. 1 Maj 28/29

1. Ryczywół,
Pl. 1 Maja 3

3.

Malowanie
klatek
schodowych

1.Ryczywół, ul. Marcinkowskiego 15

1.Ryczywół, ul.
Czarnkowska 6

1. Ninino 16

1.Ryczywół, ul. Czarnkowska 3

1.Ryczywół, ul. Czarnkowska 18

4.

Wymiana
stolarki
okiennej
i drzwiowej

1.Ryczywół, ul. Mickiewicza 4

1.Ryczywół, ul.
Czarnkowska 6

1. Ryczywół, Os. Przyjaźni 5

1.Ryczywół, ul. Czarnkowska 18

1. Ryczywół, Os. Parkowe 16

5.

Roboty zduńskie

1. Ninino 16

1.Ryczywół, ul. Czarnkowska18

1. Ryczywół, Os. Parkowe 16

1. Ryczywół, ul. Czarnkowska 3, 6

1. Ludomy 21

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach

Rok

Ilość

Powierzchnia m 2

2013

19

951,44

2014

4

243,54

2015

3

132,24

2016

3

102,94

2017

2

87,65

OGÓŁEM

31

1.517,81

§ 5. 1. Mieszkania, które nie zostaną sprzedane będą nadal wynajmowane na ogólnie obowiązujących zasadach.

2. Aktualnie sprawy te reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami).

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 6. Za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne pobierany jest czynsz najmu. Czynsz ten ustalany jest Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie określania stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami). Maksymalną stawkę czynszu regulowanego za 1 m2powierzchni użytkowej mieszkania ustala się w oparciu o wskaźnik wartości odtworzeniowej, nie większej niż 3%. Wartość odtworzeniowa lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków znajdujących się na obszarze danego województwa, uwzględniając w szczególności przeciętny koszt budowy 1 m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalony na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego oraz własnych analiz, ogłasza Wojewoda co 6 miesięcy w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w drodze obwieszczenia.

§ 7. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 12 września 2012r. w sprawie określania stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne, maksymalna stawka czynszu regulowanego za 1 m2powierzchni użytkowej mieszkania ustalono w wysokości 1,61% wartości odtworzeniowej, co stanowi 5,50 zł/m2.

§ 8. Maksymalną stawkę czynszu regulowanego w wysokości 5,50 zł/m 2 stosuje się przy ustalaniu czynszu najmu dla najemców posiadających lokale mieszkalne wyposażone we wszystkie urządzenia, łącznie z CO.

§ 9. W stosunku do pozostałych mieszkań zastosowano czynniki obniżające stawkę bazową i tak:

1) lokale wyposażone we wszystkie urządzenia łącznie z CO etażowym 4,40 zł/m 2 ,

2) lokale wyposażone we wszystkie urządzenia bez CO 3,50 zł/m 2 ,

3) lokale wyposażone tylko w instalacje wodno - kanal. ( bez CO i łazienki ) 2,30 zł/m 2 ,

4) lokale bez instalacji wodno - kanalizacyjnej 1,60 zł/m 2 ,

5) czynsz za 1 m2lokalu socjalnego 0,65 zł/m 2 .

§ 10. 1. Podwyższanie czynszu może być dokonywane nie częściej niż co 6 miesięcy.

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych w naszej gminie roczna wysokość czynszu wynosi 1,61% wartości odtworzeniowej, co daje możliwość podwyżki maksymalnie do 3 % wartości odtworzeniowej lokalu.

2. Podwyżki czynszu na poszczególne lata zaplanowano o stopień inflacji.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

§ 11. 1. Zarządzanie lokalami będącymi własnością Gminy Ryczywół wykonywane jest samodzielnie przez Gminę. Zarządzający lokalami lub budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy podejmuje czynności w celu:

1) utrzymania na odpowiednim poziomie stanu technicznego zasobu w celu przeciwdziałania procesu degradacji technicznej budynków i lokali,

2) racjonalnego wykorzystania istniejącego zasobu.

2. Realizacja w/w celów będzie możliwa poprzez aktywny sposób zarządzania zasobem tzn. prowadzić taką politykę remontową, aby w pierwszej kolejności wykonywać remonty dotyczące budynków ze względu na:

1) bezpieczeństwo (np. roboty zduńskie);

2) dewastację budynków (np. roboty dekarskie);

3) obniżenie kosztów eksploatacji (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej);

4) poprawienie estetyki budynków (np. elewacje).

§ 12. W latach 2013 - 2017 nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryczywół.

§ 13. Wójt Gminy Ryczywół przyjmuje wnioski o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiennego od osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu tych lokali w trybie i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Ryczywół w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach:

Lp.

Wyszczególnienie

Lata

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Czynsze za lokale mieszkalne

208.511

214.766

221.209

227.845

234.680

2.

Czynsze za lokale użytkowe

121.177

124.812

128.556

132.413

136.385

3.

Opłaty za centralne ogrzewanie

52.171

53.736

55.348

57.008

58.718

4.

Środki uzyskane ze sprzedaży (spłata z lat poprzednich)

22.583

19.220

18.182

14.868

14.868

Przychody ogółem

404.442

412.534

423.295

432.134

444.651

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w latach 2013 - 2017 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryczywół koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

Wyszczególnienie

Lata

Lp.

Wydatki

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Remonty kapitalne i modernizacyjne, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

90.000

50.000

45.000

55.000

50.000

2.

Naprawy bieżące

34.500

35.500

360560

37.660

38.790

3.

Planowane konserwacje

47.000

48.400

49.850

51.345

52.885

4.

Awarie

15.000

15.450

15.910

16.390

16.880

5.

Koszty bieżącej eksploatacji

45.200

46.550

47.950

49.390

50.870

Razem

231.700

195.900

195.270

209.785

209.425

§ 14. Różnica pomiędzy planowanymi wpływami z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi rezerwę na nieprzewidziane zdarzenia losowe.

Rozdział 8.
Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 15. W celu poprawy wykorzystania i realizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryczywół przewiduje się następujące działania:

1) Wzrost udziału własności prywatnej i praw własności poprzez dalszą sprzedaż mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom.

2) Udzielanie pomocy najemcom lokali komunalnych o niskich dochodach w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

3) Uczestnictwo Gminy Ryczywół w realizowanych remontach przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina jest współwłaścicielem.

4) W razie zagrożenia życia lub zdrowia w budynkach stanowiących współwłasność gmina może przeprowadzić remont z własnych środków w ramach rocznego planu finansowego pod warunkiem zwrotu kosztów przypadających na właścicieli na podstawie porozumień zawartych oddzielnie z każdym właścicielem lokalu mieszkalnego.


Uzasadnienie

Uchwalanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy jest ustawowym obowiązkiem rady gminy wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Rada Gminy w oparciu o wyżej wymienioną ustawę zobowiązana jest do uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy opracowanego na co najmniej pięć kolejnych lat oraz jego aktualizację.

Poprzedni Program przyjety Uchwałą Nr XVII/127/2008 Rady Gminy Ryczywół z dniu 27 sierpnia 2008 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryczywół została podjęta na lata 2008 - 2012 został zrealizowany.

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w celu uchwalenia w/w programu na lata 2013-2017.

Program ten zawiera dane dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy. Określa potrzeby remontowe i modernizację zasobu. Ponadto określa politykę gminy w zakresie polityki czynszowej i sprzedaży lokali.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama