| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645/, art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1, lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225,poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584,Nr 112, poz.654, Nr 171,poz.1016, Nr 232, poz.1378/, Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60,00 zł za każdego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku jej uiszczenia w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 4. 1. Opłata może być uiszczona na rachunek bankowy Gminy Krzyż Wlkp. w Lubusko - Wielkopolskim Banku Spółdzielczym w Drezdenku oddział Krzyż Wlkp. Nr 06 8362 1044 5500 0361 2000 0020.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty będą następujące osoby:

1) Sitko Henryk - Bielice Nowe

2) Banaszak Małgorzata - Brzegi

3) Kozłowska Krystyna - Huta Szklana

4) Bździel Stanisława - Kuźnica Żelichowska

5) Sydow Leokadia - Lubcz Mały

6) Świnoga Józef - Lubcz Wielki

7) Szkoda Andrzej - Łokacz Mały

8) Spychała Jacek - Łokacz Wielki

9) Wiśniewski Mirosław - Przesieki

10) Matkowska Krystyna - Wizany

11) Golisz Marianna - Żelichowo

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10 % od kwoty zainkasowanej

§ 6. Traci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. uchwała Nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/277/ 2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Zgodnie z art. 18 a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. / Rada gminy ustala wysokość stawki opłaty od posiadania psów, z tym że opłata od jednego psa w 2014 r. nie może przekroczyć rocznie 121,01 zł. Stawka opłaty od posiadania psa w 2013 r. wynosi 59,00 zł, natomiast na 2014 r. proponuje się przyjąć stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 1,00 zł. Ustala się pobór podatku na terenie wsi w drodze inkasa. Proponuje się na inkasentów następujące osoby: a/ Henryk Sitko - Bielice Nowe b/ Małgorzata Banaszak - Brzegi c/ Krystyna Kozłowska - Huta Szklana d/ Stanisława Bździel - Kuźnica Żelichowska e/ Leokadia Sydow Lubcz Mały f/ Józef Świnoga - Lubcz Wielki g/ Andrzej Szkoda - Łokacz Mały h/ Jacek Spychała - Łokacz Wielki i/ Mirosław Wiśniewski - Przesieki j/ Krystyna Matkowska - Wizany k/ Marianna Golisz - Żelichowo oraz wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty. Projekt uchwały w tym zakresie przekazuje się do uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »