| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr RPK/4/2014 Burmistrza Trzcianki; Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego w Trzciance, zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy GMINĄ TRZCIANKA, reprezentowaną przez Krzysztofa Czarneckiego - Burmistrza Trzcianki, przy kontrasygnacie Bożeny Niedzwieckiej - Skarbnika Gminy, a POWIATEM CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIM reprezentowanym przez Wiesława Maszewskiego - Starostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Tadeusza Teterusa - Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, przy kontrasygnacie Ewy Dymek - Skarbnika Starostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego w Trzciance, zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy GMINĄ TRZCIANKA, reprezentowaną przez Krzysztofa Czarneckiego - Burmistrza Trzcianki, przy kontrasygnacie Bożeny Niedzwieckiej - Skarbnika Gminy, a POWIATEM CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIM reprezentowanym przez Wiesława Maszewskiego - Starostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Tadeusza Teterusa - Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, przy kontrasygnacie Ewy Dymek - Skarbnika Starostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVII/426/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu środków na realizację przez powiatową placówkę, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, zadania związanego z organizacją ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, zostaną zrealizowane w dniach 27 - 28 września 2014 r.

§ 3. Na realizację zadania określonego w § 1 gmina Trzcianka przekaże dotację celową w wysokości 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

§ 4. Gmina Trzcianka przekaże dotację, o której mowa w § 3, na rachunek bankowy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. 1. W przypadku niewykonania powierzonych zadań, dotacja podlega zwrotowi w całości, w terminie 15 dni od dnia, w którym zadanie miało być zrealizowane.

2. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, powiat czarnkowsko-trzcianecki zobowiązany jest do zwrotu dotacji w całości lub części, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i 2 podlega zwrotowi na rachunek gminy Trzcianka.

§ 6. Przyjmujący zadanie prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z jego realizacją i przedstawia gminie Trzcianka rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni po zakończeniu zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do porozumienia.

§ 7. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się przekazać informację z działalności objętej dofinansowaniem Referatowi Promocji, Kultury i Sportu gminy Trzcianka.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. Porozumienie zawiera się do czasu wykonania przedmiotu porozumienia.

§ 10. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego


Wiesław Maszewski


Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego


Tadeusz Teterus


Skarbnik Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego


Ewa Dymek

Burmistrz Trzcianki


Krzysztof Czarnecki


Skarbnik Gminy


Bożena Niedzwiecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »