| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Rakoniewice; Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 7 maja 2014r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami),Uchwały Nr XLIII/274/2014 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice oraz Uchwały Nr XLI/303/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez gminę Rakoniewice zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego

zostaje zawarte porozumienie pomiędzy:

Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego,

w imieniu którego działają:

1. Mariusz Zgaiński - Starosta Grodziski

2. Antoni Kłak - Wicestarosta Grodziski

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Gminą Rakoniewice, reprezentowaną przez Burmistrza Rakoniewic Gerarda Tomiaka

zwanym dalej "Przyjmującym"

o następującej treści:

§ 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu zarządzanie drogami powiatowymi przebiegającymi na terenie Gminy Rakoniewice w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg w obszarze zabudowanym, polegającego na:

1) utrzymaniu kanalizacji deszczowej,

2) utrzymaniu czystości i porządku na terenie dróg powiatowych w zakresie wynikającym z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),

3) prowadzeniu okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie zabudowanym Gminy Rakoniewice.

§ 2. Powierzający przekaże na realizację zadań ujętych w § 1 porozumienia kwotę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Przedmiotowa kwota będzie przekazywana przez Powierzającego Przyjmującemu w dwóch równych ratach płatnych do 15 każdego miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał.

§ 3. Przyjmujący będzie wydawał środki, o których mowa w § 2 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 4. Wykonywanie nadzoru nad realizacją powierzonych czynności sprawuje Powierzający.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 01 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania porozumienia z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 8. Szczegółowe rozliczenie Przyjmujący przekaże Powierzającemu w terminie do dnia 15 stycznia 2015r.

Dotowany zobowiązuje się przedstawić Dotującemu na piśmie rozliczenie finansowe z wykorzystania dotacji wraz z kserokopią faktur, wystawionymi po podpisaniu porozumienia, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, protokołem obioru prac i kosztorysem całego przedsięwzięcia.

Dotujący zatwierdza rozliczenie finansowe w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Grodziski


Mariusz Zgaiński


Wicestarosta Grodziski


Antoni Kłak

Burmistrz Rakoniewic


Gerard Tomiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »