| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1273/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzająca nieważność uchwały Nr LVII/469/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystani

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

uchwały Nr LVII/469/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, jako podjętej z istotnym naruszeniem przepisów art. 80 ust. 2, art. 80 ust. 2b, art. 80 ust. 3, art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 251 ust. 1, art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885. z późn. zm.), art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.).

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LVII/469/2014, doręczoną tut. Izbie w dniu 6 listopada 2014 r., Rada Miejska w Krotoszynie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty - określiła tryb udzielenia, rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zawiadomiła Przedstawiciela Miasta i Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 3 grudnia 2014 roku.

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 roku, Kolegium Izby po zapoznaniu się z treścią uchwały, ustaliło i zważyło, co następuje:

W § 1 uchwały, Rada postanowiła, iż tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także kontroli obejmować będzie przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły publiczne prowadzone przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, zwane dalej jednostkami oświatowymi.

W § 3 uchwały, podstawę naliczania dotacji określono następująco :"Podstawę obliczenia dotacji dla jednostek oświatowych stanowią wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w jednostkach tego samego typu prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, z tym, że dla innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, wysokość dotacji wynosi 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn."

Kompetencję do podjęcia uchwały stanowią przepisy art. 80 ust. 4 ustawy z dnia o systemie oświaty, zgodnie z którymi, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Rada Miejska w Krotoszynie przedmiotową uchwałą uregulowała tryb udzielania dotacji dla przedszkoli publicznych (art. 80 ust. 2), innych form wychowania przedszkolnego (art. 80 ust. 2b) oraz szkół publicznych (art. 80 ust. 3).

Analiza zapisów przedmiotowej uchwały, w tym postanowień § 3 wskazuje, iż Rada Miejska niezgodnie z przepisami art. 80 ust. 2, art. 80 ust. 2b, art. 80 ust. 3 określiła podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty, niż jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy, w wysokości równej wydatkom bieżącym, przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej, niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.

W przedmiotowej uchwale, Rada postanowiła, iż podstawę obliczenia dotacji dla przedszkola publicznego "stanowić będą wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w jednostkach tego samego typu prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn." Wskazać należy, iż ustawa o systemie oświaty w art. 80 ust. 2 w odniesieniu do przedszkoli publicznych, nie posługuje się pojęciem "jednostki tego samego typu". Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej jest aktem prawa miejscowego, zatem stosowane w niej zapisy winny być formułowane w sposób jasny, zrozumiały i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. W odniesieniu do przedszkoli, Rada nie określiła także podstawy obliczania dotacji na ucznia niepełnosprawnego, o której mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Ustawodawca w artykule tym postanowił, iż wysokość dotacji dla ucznia niepełnosprawnego określona jest w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że dotacja ta nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zauważyć także należy, iż w zał. nr 1 obejmującym"Wniosek o udzielnie dotacji"zamieszczono informacje o liczbie uczniów niepełnosprawnych. Powyższe sprawia, że postanowienia uchwały w tym zakresie są niespójne (§ 3 i załącznik nr 1). Trzeba mieć także na uwadze, iż zgodnie z wymogami art. 80 ust. 2, do wyliczenia podstawy dotacji należy uwzględnić pomniejszenie o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast w przedmiotowej uchwale, Rada postanowiła, iż podstawę obliczenia dotacji dla szkół publicznych "stanowić będą wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w jednostkach tego samego typu prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn." Podstawa obliczenia dotacji w przedmiotowej uchwale uregulowana została w sposób niezgodny z treścią przytoczonego powyżej art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Kolegium zwraca uwagę, iż w sytuacji, gdyby przewidziana kwota na jednego ucznia wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn, byłaby wyższa, aniżeli przewidziane w budżecie wydatki bieżące na jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę, to podstawa obliczenia dotacji i w konsekwencji roczna kwota dotacji należna szkole publicznej prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego byłaby zaniżona w stosunku do tego, czego wymagają przepisy art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 b ustawy o systemie oświaty, osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego), otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

W uchwale Rady Miejskiej nie określono podstawy naliczenia dotacji na ucznia niepełnosprawnego, której wysokość zgodnie z art. 80 ust. 2b nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Ponadto, tak samo jak w przypadku przedszkoli, zgodnie z wymogami art. 80 ust. 2b, do wyliczenia podstawy dotacji należy uwzględnić pomniejszenie o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie.

Opisane nieprawidłowości w zakresie podstawy obliczenia dotacji na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego w sposób istotny naruszają przepisy art. 80 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 2, ust. 2b i ust. 3 ustawy o systemie oświaty i stanowią podstawę do wyeliminowania uchwały w całości.

Rada Miejska w Krotoszynie podejmując uchwałę w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji, jej rozliczania, oraz trybu i zakresu kontroli, nie dopełniła istotnego wymogu dotyczącego prawidłowości obliczania podstawy dotacji. Przepis art. 80 ust. 4 stanowiący kompetencje do podjęcia uchwały w sposób jednoznaczny wymaga, żeby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, ustalając tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględnił w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Tymczasem, jak dowiodła analiza przedmiotowej uchwały Rady, podstawa obliczania dotacji sformułowana została w sposób niezgodny, niepełny wobec tego, co ustawodawca uregulował w przepisach art. 80 ust. 2, ust. 2b, ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Analiza zapisów uchwały wykazała ponadto szereg innych nieprawidłowości i uchybień.

W § 4 ust. 3 zamieszczono wyrażenie w brzmieniu :"Wysokość dotacji należnej jednostce oświatowej ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów i miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia." Kolegium Izby wskazuje, iż na podstawie art. 80 ust. 4, w związku z ust. 2, ust. 2b i ust. 3, nieuprawnionym jest, aby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalał dotacje w okresie miesięcznym w oparciu o liczbę uczniów i stawkę miesięczną. Regulacje w tym zakresie (naliczanie miesięczne) stanowią wykonywanie uchwały i należą do kompetencji organu wykonawczego. Tym samym postanowienia zamieszczone w załączniku nr 3 - Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów oraz w zał. Nr 4 - Skonsolidowane rozliczenie wykorzystania dotacji odnoszące się do wyrażenia "Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia" nie znajdują uzasadnienia i stanowią naruszenie w/w przepisów. Podkreślić także należy, iż ustawodawca w przepisach art. 80 ustawy o systemie oświaty nie posługuje pojęciem"stawki miesięcznej."Dotacja zgodnie art. 80 ust. 3c przekazywana jest w transzach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

W § 6 ust. 3 zamieszczone zostało postanowienie o treści :"Nadpłata dotacji na koniec roku budżetowego podlega zwrotowi do dnia 10 stycznia roku następnego".

Kwestie dotyczące rozliczania dotacji uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Zasadą wynikającą z art. 251 ust. 1 ustawy jest, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Natomiast w przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji (ust. 3). W myśl art. 252 ust. 1 ustawy, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji (ust 2).

W § 15 uchwały Rada Miejska postanowiła, że "W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależenie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się odpowiednio przepisy o finansach publicznych."

Kolegium Izby zauważa, iż" nadpłata"dotacji o której mowa w § 6 ust. 3 stanowi tak faktycznie dotację pobraną w nadmiernej wysokości. W myśl art. 252 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.

Uwzględniając powyższe, Kolegium Izby stwierdza, iż postanowienie § 6 ust. 3, obligujące podmioty otrzymujące dotacje do zwrotu do dnia 10 stycznia roku następnego, jest niespójne z terminem określonym w § 15 uchwały i tym samym narusza przepisy art. 251 ust. 1, art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W celu zapobieżenia powstawania takim sytuacjom w przyszłości, Kolegium Izby wskazuje, żeby w przepisach prawa miejscowego stosować pojęcia, które mają legalne definicje w aktach prawnych wyższego rzędu.

W § 6 ust. 4 uchwały zamieszczono postanowienie o treści "Niedopłata dotacji na koniec roku budżetowego podlega wyrównaniu w roku następnym." Zauważyć należy, iż przekazanie dotacji z budżetu Gminy podmiotowi prowadzącemu jednostki, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej, na poziomie niższym, niż wynika to z przepisów (tzw. niedopłata dotacji), tak samo jak pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, mieści się zakresie rozliczenia tej dotacji. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 4, wyrównanie dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego winno zostać uściślone i nastąpić zdaniem Kolegium w takim samym terminie, jak w przypadku zwrotu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości (nadpłaty dotacji).

Kwestie dotyczące kontroli przeprowadzanych w jednostkach otrzymujących dotacje uregulowane zostały w § 10-14 uchwały. Niektóre z zapisów dotyczących kontroli wykraczają poza zakres kompetencji przyznanych Radzie Gminy w art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Są to:

- § 12 ust. 2, w którym określono zawartość protokołu kontroli wymieniając po kolei poszczególne jego elementy, począwszy od nazwy i adresu organu prowadzącego, skończywszy na podpisach osób kontrolujących, dacie i miejscu podpisania protokołu,

- § 12 ust. 3 -" protokół kontroli zostaje sporządzony w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli",

- § 12 ust. 4 -" Protokół przeprowadzanej kontroli osoby kontrolujące przekazują do zatwierdzenia Burmistrzowi Krotoszyna",

- § 12 ust. 5 -" Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu prowadzącego jednostkę oświatową, dyrektora jednostki oświatowej oraz Burmistrza Krotoszyna",

- § 13 ust. 1 -" W razie stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne",

- § 13 ust. 2 -" Dyrektor jednostki oświatowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, zobowiązany jest zawiadomić organ kontrolujący o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli",

- § 14 ust. 1 -" Dyrektorowi jednostki oświatowej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić Burmistrzowi Krotoszyna na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli",

- § 14 ust. 2 -" W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli",

- § 14 ust. 3 -" W razie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia."

Kontrola to ustalenie istniejącego stanu faktycznego i zestawienie go ze stanem zgodnym z przepisami obowiązującego prawa. Tryb kontroli, to procedura, zasady na jakich kontrola jest przeprowadzana. Wreszcie, zakres kontroli nie może oznaczać nic innego, jak określenie granic i elementów podlegających kontroli.

Tym samym brak jest podstaw do stanowienia przez Radę o czynnościach kontrolującego związanych ze sporządzeniem i podpisaniem protokołu z kontroli, w tym określenia zawartości protokołu. Podobnie, regulacje związane z kierowaniem wystąpienia pokontrolnego nie mają oparcia w obowiązującym prawie i wykraczają poza delegację ustawową określoną w art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Właściwym organem do określenia spraw związanych z kontrolą wykorzystania udzielonych dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, który określa plany kontroli, udziela upoważnienie do kontroli właściwym osobom oraz bada dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji. Organy władzy publicznej, do których należą organy jednostek samorządu terytorialnego, mogą działać tylko w granicach określonych przez prawo uprawnień.

Przepisy prawa miejscowego, a takim przepisem niewątpliwie jest badana uchwała, winny być stanowione w zakresie przyznanej kompetencji. W tym kontekście, dla zakresu określonych ustawą granic normowania przez akt prawa miejscowego, istotne znaczenie mają wytyczne adresowane do lokalnego prawodawcy.

W załączniku nr 3 - Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów - pod zestawieniem tabelarycznym zamieszczono następujące pouczenie: " Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy, potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym."

Kolegium wskazuje, że art. 233 § 1 kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności za składanie zeznania mającego służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Oświadczenie, o którym mowa w uchwale, odnosi się do informacji o rzeczywistej liczbie uczniów i dotyczy kwot dotacji udzielonych na mocy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a nie ustawy. Tak więc, w ocenie Kolegium, podejmując uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska nie miała umocowania prawnego do nałożenia obowiązku składania oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Zauważyć także należy, iż zmieszczone w zał. Nr 3 (miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów) potwierdzenie zgodności danych ze stanem faktycznym dotyczy danych zawartych we wniosku, a więc załączniku nr 1.

Dodatkowo, Kolegium Izby zwraca uwagę na niespójność pomiędzy załącznikiem nr 1 (wniosek o udzielnie dotacji), a załącznikami nr 3 (informacja o rzeczywistej licznie uczniów), nr 4 (skonsolidowane rozliczenie wykorzystania dotacji) w zakresie informacji o liczbie uczniów niepełnosprawnych. O ile w zał. nr 1 zamieszczono wymóg podania planowanej liczby uczniów niepełnosprawnych, to już w zał. nr 3 określającym podstawę obliczenia miesięcznej transzy dotacji i zał. nr 4 określającym wzór kwartalnego rozliczenia dotacji, brak jest odniesienia do wysokości i rozliczenia dotacji na ucznia niepełnosprawnego.

W § 16 uchwały Rada Miejska postanowiła o utracie mocy uchwały Nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkól publicznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Zauważyć należy, iż Rada Miejska w uchwale o numerze LVII/468/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta i gminy Krotoszyn przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania tj. uchwale podjętej wcześniej aniżeli przedmiotowa uchwała, postanowiła o utracie mocy uchwały Nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. Nadto, uchwała o Nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. nie dotyczyła zasad i trybu udzielania dotacji szkołom publicznym, przedszkolom publicznym (…). Zatem zamieszczenie tej regulacji w § 16 przedmiotowej uchwały Rady jest bezzasadne.

Natomiast uchwała Rady Miejskiej, w której uregulowane zostały zagadnienia dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji szkołom publicznym, przedszkolom publicznym (…) oznaczona jest Nr XLII/302/2009 i podjęta została w dniu 30 września 2009 r.

Kolegium Izby wskazuje, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że uchwała jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby była zrozumiała dla przeciętnego adresata. Adresat danego przepisu na jego podstawie powinien wiedzieć, w jaki sposób ma się zachować, a z kolei organ stosujący ten przepis powinien wiedzieć, w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Adresat aktu nie może być zaskakiwany treścią nieostrych przepisów. Zakres uchwały powinien zapewnić taki sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji (por. wyrok WSA w Lublinie z 19.09.2008 r., II SA/Lu 485/08, www.nsa.gov.pl).

Uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące i uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (Wyrok z dnia 25 marca 2009r. WSA w Opolu I SA/Op 37/09).

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy.

Wykonując swoje kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach upoważnień w nich zawartych, o czym stanowią także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 134 w/w rozporządzenia podstawą wydania uchwały jest przepis prawny, który:

- upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw,

- wyznacza zadanie lub kompetencje danego organu.

Mając powyższe na względzie Kolegium Izby postanowiło o nieważności uchwały w całości.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »