| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Powidz

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Powidz z zastrzeżeniem ust. 2 zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Powidz - PKO BP Odział w Słupcy - Nr 10 1020 2746 0000 3102 0019 9117.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania z góry za cały rok w terminie do 10 lipca.

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określają odrębne uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1168).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Bogdan Piotrowski


Uzasadnienie

do uchwały nr VII/35/15

Rady Gminy Powidz

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rady Gmin mają obowiązek określić, biorąc po uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz tego uchwała musi wskazywać, czy właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczania opłaty z góry czy z dołu.

Właściciele nieruchomości stale przebywający na terenie Gminy Powidz są zobowiązani do uiszczania opłat w stałych określonych terminach - z góry do 10 każdego miesiąca kalendarzowego.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania jednorazowo.

Ww. tryb poboru opłat ułatwi terminową i bieżącą regulację należności wobec podmiotu świadczącego usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zapewni płynność w finansowaniu pozostałych kosztów systemu. Wobec powyższego podjecie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Bogdan Piotrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »