| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Powidz

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Powidz z zastrzeżeniem ust. 2 zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Gminy Powidz - PKO BP Odział w Słupcy - Nr 10 1020 2746 0000 3102 0019 9117.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania z góry za cały rok w terminie do 10 lipca.

3. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określają odrębne uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1168).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Bogdan Piotrowski


Uzasadnienie

do uchwały nr VII/35/15

Rady Gminy Powidz

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rady Gmin mają obowiązek określić, biorąc po uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz tego uchwała musi wskazywać, czy właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczania opłaty z góry czy z dołu.

Właściciele nieruchomości stale przebywający na terenie Gminy Powidz są zobowiązani do uiszczania opłat w stałych określonych terminach - z góry do 10 każdego miesiąca kalendarzowego.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani są wnosić ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania jednorazowo.

Ww. tryb poboru opłat ułatwi terminową i bieżącą regulację należności wobec podmiotu świadczącego usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zapewni płynność w finansowaniu pozostałych kosztów systemu. Wobec powyższego podjecie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Bogdan Piotrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »