| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Szydłowo

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr III/23/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionym zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2015 r. oraz uchwałą Nr IV/27/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 14.685,00 zł do kwoty 26.588.149,80 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.685,00 zł do kwoty 25.814.767,80 zł,

- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie, tj. w kwocie 773.382,00 zł,,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.685,00 zł do kwoty 28.689.151,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.685,00 zł do kwoty 25.345.340,80 zł,

- wydatki majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie, tj. w kwocie 3.343.811,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

c) w ust. 2 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3) § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

5) w § 8 wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Drożdż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Gminy Szydłowo na 2015 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2015 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę 14.685,00 zł do kwoty

26.588.149,80 zł. Dokonano następujących zmian:

W dziale 751 zwiększono planowane dochody o kwotę 14.553,00 zł, w tym:

w rozdziale 75107 § 2010 wprowadzono planowane dochody w kwocie 14.553,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL 3101-7/15 z dnia 12 marca 2015 r.

W dziale 758 zmniejszono planowane dochody o kwotę 44.647,00 zł, w tym:

rozdziału 75801 § 2920 zmniejszono planowane dochody o kwotę 44.647,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.5.2015, które wpłynęło do tutejszego urzędu dnia 17 lutego 2015 r.

W dziale 852 zwiększono planowane dochody o kwotę 44.779,00 zł, w tym:

w rozdziale 85295 § 2010 wprowadzono planowane dochody w kwocie 979,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18 marca 2015 r. § 2030 wprowadzono planowane dochody w kwocie 43.647,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 r.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę 14.685,00 zł do kwoty

28.689.151,80 zł i dokonano następujących zmian:

W dziale 400 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 14.222,00 zł, z tego:

w rozdziale 40002 § 4440 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 14.222,00 zł w związku z mylnie wprowadzoną podwójną kwotą odpisu na ZFŚS w pierwotnym budżecie

W dziale 751 zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.553,00 zł, z tego:

w rozdziale 75107 wprowadzono wydatki w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej na podstawie pisma Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL 3101-7/15 z dnia 12 marca 2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

W dziale 801 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 55.425,00 zł, z tego:

dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałem 80101 oraz nowo wprowadzonym rozdziałem 80150 oraz pomiędzy rozdziałem 80104 oraz nowo wprowadzonym rozdziałem 80149

w rozdziale 80113 § 4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 55.425,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na zewnętrzny dowóz uczniów do szkół

w rozdziale 80146 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

W dziale 851, rozdział 85154 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zabezpieczając wydatki na dotację celową przekazywaną Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Szydłowo przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dziale 852 zwiększono planowane wydatki o kwotę 44.779,00 zł, w tym:

w rozdziale 85295 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 43.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024), § 4170 zwiększono wydatki o kwotę 979,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18 marca 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 90002 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo.

W załączniku Nr 4 przedstawiono zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015, zmiana dotyczyła Zespołu Szkół w Szydłowie gdzie wprowadzono dochody z tytułu darowizny w wysokości 1.500,00 zł, którą przeznaczono na zakup wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, w którym przedstawiono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, wyeliminowano oczywisty błąd pisarski w rozdziale 90095 § 6050 zadanie polegające na poprawie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy kaplicy, dotyczy sołectwa Szydłowo, a nie jak omyłkowo pierwotnie zapisano sołectwa Pokrzywnica.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 6 do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »