reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Budzyń Nr V/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 988/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 1.229.917,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 26.867.255,00 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 24.599.412,00 zł

2) Dochody majątkowe 2.267.843,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 864.917,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.061.843,22 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 21.828.333,22 zł

2) Wydatki majątkowe 6.233.510,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 365.000,00 zł

i ustala się na kwotę 1.194.588,22 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 2.215.000,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 1.020.411,78 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5.2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środkowiska o kwotę 2.000,00 zł

i plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 5.781,00 zł

i ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 4.080,00 zł

i ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 152.080,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8.2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12.469,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki w kwocie 2.798.852,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin o kwotę 1.163.198,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin

1) bieżące 530.143,00 zł

2) majątkowe 1.133.998,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

10.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 4.080,00 zł

i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.634.080,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 387.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

11.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.569.000,00 zł

w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/36/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowych w kwocie:
- 1.133.998,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"- zadania "Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P",
- 29.200,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
- 1.230,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej w kwocie:
- 11.239,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. zmniejszając jej kwotę o 6.470,-zł.
W związku z realizacją zadań własnych
- zwiększono dochody własne o kwotę 60.720,-zł z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów - 6.809,-zł,
- wpływy z różnych opłat - 100,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 22.500,-zł,
- wpływy z opłaty planistycznej - 2.000,-zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.000,-zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.000,-zł,
- pozostałe odsetki - 100,-zł,
- wpływy z usług - 1.211,-zł,
- środki na realizację operacji "Budowa skate parku na oś. Zielonym w Budzyniu" - refundacja poniesionych kosztów z roku 2014 - 25.000,-zł.
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne - 422.887,-zł,
- urzędy gmin - 335.000,-zł,
- Komendy powiatowe Policji - Turniej Wiedzy Prewencyjnej - 1.000,-zł,
- Ochotnicze straże pożarne - 20.000,-zł,
- szkoły podstawowe - 22.000,-zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4.080,-zł,
- domy pomocy społecznej - 12.500,-zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.781,-zł,
- pozostała działalność - 2.000,-zł.
W związku z powyższymi zmianami:
- zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.011.000,-zł,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 646.000,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2015 rok. Wyodrębniono środki w wysokości 589.307,-zł w rozdziałach 80149 i 80150.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Deficyt budżetu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań majątkowych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama