| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199),RadaGminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1", zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem zostały oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:2000, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

1) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny eksploatacji powierzchniowej obejmujące :

a) teren obszaru górniczego przeznaczony do eksploatacji powierzchniowej, oznaczenie na rysunku PG-1;

b) tereny pasów ochronnych i terenów górniczych, oznaczone na rysunku PG-2;

2) tereny leśne, oznaczone na rysunku ZL;

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku R-1;

4) tereny rolnicze, przeznaczone do zalesienia, oznaczone na rysunku R-2.

§ 4. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku:

1) granica terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) kierunek wywozu piasków kwarcowych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i zdrowia ludzi.

§ 5. 1. Na terenie objętym planem ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) możliwość lokalizowania jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi i wibracjami;

3) ochronę dziedzictwa kulturowego - stanowisk archeologicznych.

2. Na terenie PG-1 ochronę środowiska i zdrowia ludzi zapewnia się poprzez ustalenie obowiązku:

1) prowadzenia eksploatacji złoża zgodnie z zatwierdzonymi: koncesją i planem ruchu zakładu górniczego, w sposób uwzględniający zasady ochrony środowiska, szczególnie wód podziemnych oraz kompleksowe i racjonalne wykorzystanie złoża;

2) stosowania sprzętu i urządzeń spełniających wymogi ochrony środowiska;

3) oznakowania terenu kopalni tablicami zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym i prowadzenia eksploatacji złoża zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) gromadzenia i wywozu ścieków bytowych i odpadów komunalnych w sposób niezagrażający środowisku;

5) wyznaczenia utwardzonego i zadaszonego miejsca na paliwo i inne materiały ropopochodne niezbędne do wydobywania kopaliny;

6) wykonania wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków;

7) kompleksowej rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża.

3. Wszelkie oddziaływania związane z eksploatacją kopaliny nie powinny powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

4. Ochronę archeologicznego dziedzictwa kulturowego zapewni:

1) uzgodnienie, przed przystąpieniem do eksploatacji, z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące badań powierzchniowo - sondażowych na terenie przeznaczonym na eksploatację powierzchniową;

2) ewentualne wykopaliskowe prace archeologiczne muszą być uzgodnione z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed przystąpieniem do eksploatacji.

Rozdział 3.
Zasady zagospodarowania terenu

§ 6. 1. Dla terenu eksploatacji powierzchniowej PG-1 ustala się:

1) prawo do wydobywania kopaliny na podstawie uzyskanej koncesji, która określa granice obszaru górniczego i warunki eksploatacji kopaliny;

2) możliwość tymczasowej lokalizacji nie związanych z gruntem kontenerów socjalnych i sanitariatów;

3) zakaz składowania odpadów w odkrywce;

4) obowiązek sukcesywnej rekultywacji terenu z wykorzystaniem zdjętego nadkładu oraz zachowaniem bezpiecznego kąta nachylenia zboczy wyrobiska;

5) podstawowy kierunek rekultywacji leśny, z możliwością utworzenia zbiornika wodnego.

2. Dla terenów pasów ochronnych i terenu górniczego PG-2 ustala się:

1) zakaz eksploatacji kopaliny;

2) zachowanie dziesięciometrowych pasów ochronnych od granic obszaru górniczego;

3) możliwie maksymalną ochronę drzewostanu.

3. Dla terenów lasów ZL ustala się:

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;

2) zakaz zabudowy budynkami;

3) dopuszczenie lokalizacji dróg leśnych oraz sieci infrastruktury technicznej, w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy o lasach.

4. Dla terenów rolnych R-1, R-2 ustala się:

1) zakaz zabudowy budynkami;

2) możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Zasady komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 7. 1. Teren objęty planem ma powiązania z drogami publicznymi przez dzierżawioną od Lasów Państwowych drogę leśną.

2. Dla terenów PG-1 i PG-2 ustala się:

1) warunki transportu kopaliny drogami publicznymi należy uzgodnić z zarządcami dróg;

2) możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z istniejącej sieci wiejskiej;

3) możliwość doprowadzenia wody z własnego ujęcia (studni);

4) możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie gotowych ekologicznych sanitariatów, skąd ścieki wywożone będą do oczyszczalni;

5) dopuszcza się gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2013 r. 3 poz. 21) i organizacją obowiązującą w gminie.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 8. Zgodnie z artykułem 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów eksploatacji powierzchniowej (PG) - 30%

2) dla terenów lasu (ZL) i terenów rolniczych (R) - 1%,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Łukaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/53/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/53/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2013r. Rada Gminy Wągrowiec podjęła Uchwałę Nr XLII/348/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1".

Uchwała ta została podjęta na wniosek "Grupy Sylikaty" Sp. z o.o., w celu rozszerzenia możliwości wydobywania kopaliny, gdyż zasoby złoża udokumentowane w pierwotnych granicach były już na wyczerpaniu.

Obszar planu zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny złoża piasków kwarcowych oraz przylegające do niego tereny leśne i tereny rolnicze.

Plan sporządzony został zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 i art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199).

W trybie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęły wnioski od organów uzgadniających, które zostały uwzględnione w projekcie planu.

W trybie opiniowania wpłynęły uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, które zostały uwzględnione.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno - 1" wpłynęła jedna uwaga, złożona przez Grupę Silikaty" Sp. z.o.o. dotycząca oznakowania terenu kopalni, która została pozytywnie rozpatrzona przez Wójta Gminy Wągrowiec.

Przeznaczenia terenu w planie są zgodne z przeznaczeniami terenu ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec.

W dniu 11 marca 2015r. Rada Gminy Wągrowiec podjęła Uchwałę Nr V/31/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar górniczy Sienno-1". Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Wągrowiec przekazał niniejszą uchwałę Wojewodzie Wielkopolskiemu celem dokonania oceny jej zgodności z prawem.

W dniu 20 kwietnia 2015r. do tut. Urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015r. W niniejszym rozstrzygnięciu zarzucono, iż na wyznaczonym w planie obszarze, przeznaczonym na tereny leśne, oznaczone symbolem "ZL", została dopuszczona realizacja dróg bez określenia ich kategorii oraz z pominięciem procedury dotyczącej przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne.

W związku z powyższym, zostało doprecyzowane pojęcie "drogi" użyte w par. 6 ust. 3 pkt 3 uchylonego planu poprzez dopisanie, iż w tym przypadku chodzi o drogi leśne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach.

W związku z faktem, że ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną i gospodarczą Gminy Wągrowiec, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »