| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl.

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu, w skali 1:2000. załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Zaniemyśl o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

Dział I.

Postanowienia ogólne

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000, będący załącznikiem nr 1,

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w ciągu której należy sytuować zabudowę, w określonych w planie odległościach, mierzonych od dominujących ścian budynków do granicy działki z drogą, obowiązek zachowania określonych w planie linii zabudowy, nie dotyczy takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub schody zewnętrzne; przy czym przez dominującą ścianę budynku rozumie się ścianę, która stanowi min. 50 % szerokości frontu budynku.

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć umowną linię pokazaną na rysunku planu, która określa najmniejszą odległość od dróg, w jakiej można sytuować budynki;

8) działce budowlanej - należy przyjąć definicję zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarze nim objętym.

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, nr XXVI/195/2013, z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubonieczku, przy drodze powiatowej nr 3735P. Ustalenia niniejszej uchwały są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XXXIII/251/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

§ 6. Niniejszym planem objęto obszar o powierzchni 23,7347 ha;

§ 7. 1. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest we wschodniej części miejscowości Lubonieczek, i obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 185/1, 184/2, 184/3, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 184/11, 185/3, 186, 187/1, 181, 188, 191, 192, 179/2, 179/1, oraz część działek ozn. nr ewid. 189, 190, 180, 179/4, 178/1.

Dział II.

Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 8. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia podstawowe:

1) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN;

3) teren zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem RM;

4) tereny techniczne pasa drogowego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-T i 2KD-T.

§ 9. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych kl. VI o powierzchni 2,2687 ha, na cele określone w uchwale.

§ 10. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 11. 1. Na każdej działce budowlanej na terenach RM i MN ustala się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami prawa i ustaleniami uchwały.

§ 12. Na obszarze objętym planem ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego.

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi, w tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, poprzez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz przez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków.

2. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

§ 15. Do nowych nasadzeń zieleni należy używać gatunków rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków gruntowo-wodnych, występujących na obszarze objętym planem.

§ 16. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z przepisami prawa.

§ 17. Dopuszcza się prowadzenie prac melioracyjnych na obszarze objętym planem, mających na celu poprawę stosunków gruntowo- wodnych.

§ 18. Na obszarze objętym planem ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zgodnie z przepisami prawa.

1) na terenach 1U i 2U - jak dla szpitali poza miastem;

2) na terenie MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) na terenie RM - jak dla zabudowy zagrodowej.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 19. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania, z właściwym organem ochrony zabytków, prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

§ 20. Dla inwestycji przekraczających wysokość 50 m ustala się obowiązek zgłoszenia przedmiotowej inwestycji do odpowiednich służb związanych z ruchem lotniczym.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 21. Niniejszym planem ustanawia się tereny techniczne pasa drogowego oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-T i 2KD-T, związane z obsługą pieszych i rowerzystów.

Rozdział 6.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 22. 1. Na terenach usług oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala się realizację obiektów związanych z usługami ochrony zdrowia, przy zachowaniu przepisów prawa.

2. w ramach zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się realizację budynków służby zdrowia, jak np. szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, domy pomocy i opieki społecznej itp.

3. Ustala się obowiązek realizacji wyłącznie jednego budynku w ramach poszczególnych terenów 1U i 2U, bądź zespołu budynków tworzących funkcjonalną całość, zgodnie z przepisami prawa i uchwałą.

§ 23. 1. Dla terenów 1U i 2U ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy: max0,10 i min. 0,01;

2) udział terenów biologicznie czynnych: min.70%;

3) wysokość zabudowy: do 15 m i do III kondygnacji nadziemnych;

2. Ustala się realizację dachów dwu lub wielospadowych: o kącie nachylenia połaci dachowej do 40°, przy czym ustala się realizację symetrycznych połaci dachu, zakończonych wspólną krawędzią, kalenicą; dopuszcza się dachy płaskie;

3. Ustala się miejsca parkingowe: min. 1 na 100m2 powierzchni użytkowej, zgodnie z przepisami prawa.

4. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 20 m od granicy z działkami drogowymi ozn nr ewid. 193 i 462/1.

§ 24. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN, ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy zachowaniu przepisów prawa i następujących warunków:

1) intensywność zabudowy: max0,35 i min.0,08;

2) udział terenów biologicznie czynnych: min.30%;

3) wysokość zabudowy: do 9 m i do II kondygnacji nadziemnych,

2. Ustala się realizację dachów dwu lub wielospadowych: o kącie nachylenia połaci dachowej od 18 ° do 35°, przy czym ustala się realizację symetrycznych połaci dachu, zakończonych wspólną krawędzią, kalenicą.

3. Ustala się min 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej, przy czym konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi być odporna na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi.

4. Dla terenu MN ustala się obowiązującą linię zabudowy: min. 7 m i max 13 m od granicy z działką drogową ozn. nr ewid. 168, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 25. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem RM, ustala się realizację zabudowy zagrodowej, przy zachowaniu przepisów prawa i następujących warunków:

1) ustala się max0,15 i min.0,08 wskaźnik zagospodarowania terenu,

2) ustala się min.30% udział terenów biologicznie czynnych,

3) ustala się max wysokość zabudowy: do 9 m i II kondygnacje nadziemne,

2. Ustala się realizację dachów dwu lub wielospadowych: o kącie nachylenia połaci dachowej od 18 ° do 35°, przy czym ustala się realizację symetrycznych połaci dachu, zakończonych wspólną krawędzią, kalenicą.

3. Ustala się min 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej, przy czym konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi być odporna na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi.

4. Ustalenie linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla terenu RM ustala się obowiązującą linię zabudowy: min. 18 m i max 26 m od granicy z działką drogową na działce ozn. nr ewid. 168., zgodnie z rysunkiem planu.

§ 26. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-T i 2KD-T, ustala się realizację infrastruktury technicznej w zakresie elementów związanych z komunikacją, m.in. chodników, ciągów rowerowo-pieszych itp.

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
Nie ustala się.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 27. Dopuszcza się podział działek, na obszarze oznaczonym na rysunku planu MN i RM, jednak na nie mniejsze niż 600 m2 dla MN i 1000 m2 dla RM.

§ 28. 1. Dopuszcza się łączenie działek w ramach obszarów 1U i 2U.

2. Dopuszcza się podział terenów 1U i 2U na działki o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2, pod warunkiem zapewnienia:

1) dostępu do drogi publicznej;

2) zorganizowania jednego zjazdu z drogi powiatowej.

3. Ustala się obowiązek zapewnienia w ramach terenu RM służebności przejazdu
i przesyłu do terenu 2U przy wydzielaniu działek pod zabudowę zagrodową.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 29. Na obszarze objętym planem zakazuje się zakładania biwaków, obozowisk itp.

§ 30. Na obszarze objętym planem wprowadza się obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów.

§ 31. Na obszarze objętym planem zakazuje się eksploatację surowców (np. torfu, żwiru).

§ 32. Na terenach 1U i 2U ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

§ 33. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się podłączenie do sieci istniejącej w drogach publicznych, znajdujących się poza granicami planu, zgodnie z przepisami prawa.

2. Dopuszcza się realizację nowych sieci i przyłączy w granicach obszaru objętego planem, przy zachowaniu przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) ścieki komunalne : do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się do czasu jej realizacji korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

2) wody opadowe i roztopowe :

a) z dachów: w ramach własnej działki,

b) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania poza granice nieruchomości,

c) z powierzchni parkingów, dróg wewnętrznej i terenów utwardzonych ustala się odprowadzenie docelowo do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się w ramach własnej działki odprowadzenie do chłonnych dołów po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych;

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych : z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;

4) zaopatrzenie w energię : ustala się korzystanie z urządzeń znajdujących się poza granicami planu; dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

5) zaopatrzenie w ciepło : przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła energii zasilane paliwami charakteryzującymi się niskim wskaźnikami emisji (np. gaz, olej opałowy, prąd itp.); dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

6) inne elementy uzbrojenia : na warunkach określonych w przepisach prawa.

Rozdział 11.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 34. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, korzystanie ze zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 12.

Stawki procentowe

§ 35. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

Dział III.

Przepisy końcowe

§ 36. Niniejszy plan zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi zmiana numerów ewidencyjnych działek wymienionych w uchwale.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/42/2015 załącznik


Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/42/2015 załącznik


Zalacznik2.pdf


Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/42/2015 załącznik


Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/42/2015

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl

Przedmiotowa uchwała jest realizacją ustaleń uchwały Nr XXVI/195/2013, z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubonieczku, przy drodze powiatowej Nr 3735P, w gm. Zaniemyśl.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) została przeprowadzona procedura sporządzania planu miejscowego. Wnioski do planu miejscowego były przyjmowane w terminie od 4 kwietnia 2013 r. do 29 kwietnia 2013 r., o czym poinformowano ogłoszeniem w "Gazecie Średzkiej" oraz obwieszczeniem, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wsi Lubonieczek, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zaniemyśl pod adresem http://www.bip.gov.pl/subjects/url/5662. Odpowiednie organy zawiadomiono pismami z dnia 26 marca 2013 r. Wnioski wpłynęły od instytucji i organów, natomiast nikt z mieszkańców nie złożył wniosku.

W dniu 8 listopada 2013 r. projekt planu został zaopiniowany przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną. Kolejne etapy procedury, uzgadnianie i opiniowanie, odbyły się w terminie 21 i 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, które zostało rozesłane w dniu 18 października 2013 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, miało miejsce w terminie od 5 grudnia do 31 grudnia 2013 r. Dyskusja publiczna została wyznaczona na dzień 17 grudnia 2013 r. W ustawowym terminie przyjmowania uwag, tj. do 14 stycznia 2014 r., wniesiono jedną uwagę.

Ustalenia niniejszej uchwały są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl ze zmianami.

Po zrealizowaniu procedury przewidzianej ww. ustawie, przedłożono Radzie Gminy Zaniemyśl projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl, w celu uchwalenia.

W dniu 27 stycznia 2014 r. Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę Nr XXXIII/253/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl. Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu, dokumentację planistyczna, w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego o Nr KN.I - 4131.1.105.2014.4 z dnia 5 marca 2014 r., Rada Gminy Zaniemyśl uchwałą Nr XXXV/264/2014 z dnia 19 marca 2014 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r., sygn.. akt II Sa/Po 436/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę.

W związku z powyższym, przedmiotowy projekt planu miejscowego został poprawiony i ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w terminie od 20 lutego 2015 r. do 16 marca 2015 r. W dniu 9 marca 2015 r. o godz. 1200 odbyła się druga dyskusja publiczna. Do 31 marca 2015 r. były przyjmowane uwagi. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do wyłożonego projektu.

Wobec wyczerpania procedury, przewidzianej przepisami prawa, ponownie przedłożono Radzie Gminy Zaniemyśl projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl, w celu uchwalenia.

sporządził: Marcin Baraniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »