| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 26 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/30/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwałą nr IX/48/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/53/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/56/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/61/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r., uchwałą nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku, uchwałą nr IV/72/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2015 roku, uchwałą nr XV/76/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 511.617,37,- do kwoty - 46.775.264,37,- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 501.617,37,- do kwoty - 40.575.459,37,-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 10.000,- do kwoty - 6.199.805,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę - 50.168,37,- do kwoty - 7.062.142,37,-

3. w § 1 ust 2 pkt 8) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę - 200.000,- do kwoty - 652.000,-

4. w § 1 ust 2 pkt 11) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę - 6.500,- do kwoty - 32.284,-

5. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.070.934,37,- do kwoty - 46.764.816,37,-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 921.434,37,- do kwoty - 38.760.723,37,-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 149.500,- do kwoty - 8.004.093,-

6. w § 2 ust 2 pkt 1) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę - 50.168,37,- do kwoty - 7.062.142,37,-

7. w planie wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (§ 2 ust. 2 pkt 7) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 11 b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6a.

8. w § 2 ust 2 pkt 8) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę - 200.000,- do kwoty - 652.000,-

9. w § 2 ust 2 pkt 11) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę - 6.500,- do kwoty - 32.284,-

10. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów - 2.322.750,-

2. łączną kwotę planowanych rozchodów - 2.333.198,- zgodnie z załącznikiem nr 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 10.448,- przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.316.034 zł, w tym:

- dotacje celowe - 2.206.034zł,

- dotacje podmiotowe - 110.000zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-14,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 560.704zł, w tym:

- dotacje celowe - 98.000zł,

- dotacje podmiotowe - 462.704 zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-18.".

13. § 7 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 48.000 zł,

2) celowe w wysokości 550.187 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.476 zł,

b) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia - 450.000 zł,

c) pokrycie wkładu własnego projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych - 17.711 zł.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 11b, 12, 19a, 19b, 22a, 22b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 7, 8a, 8b, 9a, 9b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Kusik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/89/2015

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 26 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 511.617,37,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

- 80110 o kwotę 23.849,37,- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust 1 pkt1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 12 października 2015 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków w Zespole Szkół Rolniczych.

- 85321 o kwotę 26.319,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.381.2015.8 z dnia 1 października 2015 roku oraz FB-I.3111.420.2015.9 z dnia 19 października 2015 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w rozdziałach:

a) 85218 o kwotę 5.000,-

b) 85220 o kwotę 1.500,-

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r.

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. o kwotę 200.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wlkp. i Zaniemyśl. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma znak IiZ.7021.1.56.2015 Burmistrza Miasta Środa Wlkp. informującego o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego, przygotowanym na sesję planowaną na dzień 28 października 2015 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków w Starostwie Powiatowym.

4. Dokonania zmian w planie dochodów w:

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 94.635,- (rozdział 80130) dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, stanowiących wpływy zaległości wynikających z najmu składników majątkowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenia planu dochodów (rozdział 80120) o kwotę 22.347,- dokonuje się na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w związku z zawartymi w miesiącu wrześniu br. umowami najmu składników majątkowych.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 17.305,- (rozdział 80130) dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w związku z rozwiązaniem umów z tytułu wynajmu garaży i mieszkań w wyniku sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie, będącej własnością powiatu.

STAROSTWIE POWIATOWYM:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 121.923,- (rozdział 75618) w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,- (rozdział 70005) z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Łęknie, oznaczonej jako działki nr 182, 322 i 324. Sprzedaż nieruchomości została rozłożona na 10 rat płatnych w latach 2015-2024. Pierwsza rata w kwocie 10.000,- została wpłacona w roku bieżącym.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.534,- (rozdział 75020) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

4. Zwiększenie o kwotę 5.815,- (rozdział 71014) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.070.934,37,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

W ramach wydatków bieżących dokonuje się:

1. Zmniejszenia w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:

- rozdział 60002 zmniejszenie o 363,-

- rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 14.100,-

- rozdział 71014 zmniejszenie o kwotę 4.850,-

- rozdział 75020 zmniejszenie o kwotę 32.457,-.

2. Zwiększenie planu dotacji celowych przekazanych gminie Środa Wlkp. o kwotę 550.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w gminach Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl (w tym kwota 200.000,- finansowana jest ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp.).

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.900,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wykonania rocznych przeglądów obiektów mostowych.

4. W ramach przeniesień środków między paragrafami w rozdziale 75020 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zlecenie świadczenia usług doradcy Zarządu Powiatu ds. szpitala średzkiego oraz na obsługę prawną.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.555,- (rozdziała 85195) z przeznaczeniem na dopłatę na pokrycie straty Spółki Szpital Średzki Sp. z o. o.,

6. Zmniejszenia o kwotę 208.112,- (rozdział 80110, 80120, 80130). Przedmiotowe środki przenosi się do planów finansowych jednostek oświatowych (Zespołu Szkół Rolniczych, Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w roku 2015.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się:

1. Zwiększenia o kwotę 150.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego".

2. Zwiększenie o kwotę 4.100,- (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakup odsysacza spalin (§ 6060). Po dokonanym zakupie odsysacz spalin zostanie przekazany jednostce Straży Pożarnej.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 26.319,- (rozdział 85321) z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6.500,- (rozdział 85218 o kwotę 5.000,- oraz 85220 o kwotę 1.500,-) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 122.510,- (rozdział 80120) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.849,37 zł (rozdział 80110) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 113.775,- (rozdział 80110, 80120, 80130, 80134) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 108.720,- (80130) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

III. Dodatkowo w planie wydatków zabezpiecza się kwotę 68.112,-. Środki przeznaczone są na wypłatę nagród Dyrektorów szkół i placówek dla nauczycieli.

O wskazaną kwotę zwiększa się plan finansowy:

o Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 o kwotę 10.359,-

o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80130 o kwotę 30.421,-

o Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 o kwotę 22.807,-

o Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w rozdziale 85406 o kwotę 4.303,-

o Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w rozdziale 85407 o kwotę 222,-

IV. W związku ze zmianą kwoty wydatków, dokonuje się zwiększenia kwoty rezerwy:

1. ogólnej o kwotę 3.000,- do kwoty 48.000,-

2. celowej na "realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego" o kwotę 4.476,- do kwoty 82.476,-, stosowanie do art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

V. W załączniku nr 3 "Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 559.317,-.

VI. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:

1. przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Liceum Ogólnokształcącym,

2. przeniesień środków między rozdziałami oraz paragrafami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Rolniczych,

3. przeniesień wydatków między jednostkami: Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rolniczych, Powiatowy Urząd Pracy.

VII. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2015", dokonuje się:

1. w planie wydatków na inwestycje:

- zwiększenia o kwotę 150.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki Wigury w Środzie Wlkp. na zasadzie ruchu okrężnego", finansowane ze środków własnych,

- zmniejszenia o kwotę 4.600,- (rozdział 90095) wydatków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków stanowiących własność Powiatu Średzkiego".

2. w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 4.100,- (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakup odsysacza spalin, finansowane ze środków własnych.

VIII. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11b do uchwały budżetowej - "wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej", polegającej na przeniesieniach wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 90095. Przedmiotowe zmiany obejmują zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.600,- na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków stanowiących własność powiatu średzkiego. O kwotę 4.600,- zwiększa się wydatki bieżące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »