reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/15 Rady Gminy Damasławek

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2015 r. przyjętym uchwałą Nr IV/15/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok i zmienionym: uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.9.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VII/29/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Or. 0050.24.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 09 marca 2015 r., uchwałą Nr VIII/37/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.31.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.38.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 16 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr IX/66/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Or. 0050.52.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 maja 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.55.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 22 maja 2015 r., uchwałą Nr X/75/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 maja 2015 r., uchwałą Nr XI/80/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XII/88/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 09 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.70.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 24 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.72.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.77.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 13 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XIII/90/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 24 sierpnia 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.84.2015. Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XIV/94/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 września 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.94.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 września 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.98.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 05 października 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.100.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 15 października 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.104.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 23 października 2015 r., uchwałą Nr XVI/105/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 02 listopada 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.113.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 listopada 2015r., zarządzeniem Nr Or.0050.120.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 26 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.1. ustala się dochody budżetu w kwocie 20 448 102,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 873 698,29 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 574 404,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmienionym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w § 2.1. ustala się wydatki budżetu w kwocie 20 360 254,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmienionym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą 19 235 987,01 zł,

a) wynagrodzenia i pochodne 8 879 461,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 578 103,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 856 495,62

2) wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 124 267,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, zmienionym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. wydatki na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 2 629 849,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, zmienionym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 526 653,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 111 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, zmienionym załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. w § 8 zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych;

1) dochody w wysokości 17 000,00 zł

2) wydatki w wysokości 17 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8, zmienionym załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek


Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XVII_109_15
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XVII_109_15


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/109/15

Rady Gminy Damasławek

z dnia 07 grudnia 2015 r.

Zmiany w budżecie:

1. Zmiany planu dochodów, które wynikają:

1) ze zwiększenia w dziale 756, rozdz. 75618, par. 0490 o kwotę 30 535,00 zł w związku
ze zwiększonymi wpływami za zajęcie pasa drogowego,

2) ze zmniejszenia w dziale 852, rozdz. 85216, par. 2030 o kwotę 2 714,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.522.2015.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Zmiany planu wydatków, które wynikają:

1)ze zmniejszenia w dziale 600, rozdz. 60014, par. 6300 o kwotę 10 000,00 zł w związku
z uchyleniem Uchwały Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Damasławek pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w formie dotacji celowej w ramach partnerstwa

2) ze zwiększenia w dziale 600, rozdz. 60016, par. 4300 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

3) ze zmniejszenia w dziale 750, rozdz. 75011, par. 4040 o kwotę 545,00 zł w związku
z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

4) ze zwiększenia w dziale 750, rozdz. 75023, par. 3020 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży,

5) ze zmniejszenia w dziale 750, rozdz. 75023, par. 4040 o kwotę 3 593,00 zł w związku
z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

6) ze zwiększenia w dziale 750, rozdz. 75023, par. 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

7)ze zwiększenia w dziale 750, rozdz. 75023, par. 4440 o kwotę 7 687,00 zł w związku
z przeliczeniem faktycznego zatrudnienia w 2015 r.,

8) ze zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80101, par. 3020 o kwotę 8 112,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla pracownika,

9) z przesunięcia między paragrafami w dziale 801, rozdz. 80101, umniejszając par. 4280
o kwotę 1 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem par. 4700 o tę kwotę z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji i obsługi,

10) ze zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80104, par. 2310 o kwotę 11 700,00 zł w związku z podpisaniem porozumień dotyczących zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Damasławek, a uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wapno i Gminę Janowiec Wielkopolski,

11) z przesunięcia między paragrafami w dziale 801, rozdz. 80104, umniejszając par. 4440
o kwotę 7 604,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4210 o kwotę 6 604,00 zł i par. 4300
o kwotę 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

12) z przesunięcia między paragrafami w dziale 801, rozdz. 80146, umniejszając par. 4410
o kwotę 2 940,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4300 o tę kwotę w związku
z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

13) z przesunięcia między paragrafami w dziale 801, rozdz. 80148, umniejszając par. 4280
o kwotę 160,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4210 o tę kwotę w związku
z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

14) z przesunięcia między paragrafami w dziale 801, rozdz. 80149 umniejszając par. 4440
o kwotę 502,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par. 4210 o tę kwotę w związku
z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

15) z przesunięcia między paragrafami w dziale 852, rozdz. 85212, zwiększając par. 3110
o kwotę 3 190,00 zł, par. 4210 o kwotę 2 075,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem par. 4040
o tę kwotę 18,00 zł, par. 4110 o kwotę 3 190,00 zł, par. 4300 o kwotę 1 900,00 zł, par. 4410 o kwotę 157,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

16) ze zmniejszenia w dziale 852, rozdz. 85216, par. 3110 o kwotę 2 714,00 zł w związku
z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

17) z przesunięcia między paragrafami w dziale 852, rozdz. 85219, zwiększając par. 4210
o kwotę 1 578,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem par. 4040 o tę kwotę 45,00 zł, par. 4270
o kwotę 800,00 zł, par. 4280 o kwotę 494,00 zł, par. 4430 o kwotę 120,00 zł, par. 4700 o kwotę 119,00 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,

18) ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85228, par. 4110 o kwotę 174,00 zł, par. 4170 o kwotę 1 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami z tytułu usług opiekuńczych,

19) ze zmniejszenia w dziale 900, rozdz. 90013, par 4300 o kwotę 2 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 921, rozdz. 92109, par. 4210 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,

20) z przesunięcia między paragrafami w dziale 921, rozdz. 92109, umniejszając par. 4170
o kwotę 147,00 zł, par. 4260 o kwotę 1 500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem par 4210
o kwotę 1 647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - wydatki sołeckie.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama