| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/91/15 Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1649) zarządza się co następuje: § 1. Na terenie Gminy Kaźmierz wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Kaźmierz w wysokości:

1) 20,00 zł - przy sprzedaży dokonywanej na Targowisku Gminnym w Kaźmierzu za zajęcie jednego wydzielonego stanowiska. Plan targowiska określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

2) 20,00 zł - przy sprzedaży dokonywanej na pozostałym terenie Gminy Kaźmierz.

§ 3. §3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. §4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej na terenie miejscowości Kaźmierz wyznacza się Panią Barbarę Grajzer.

3. Na inkasentów opłaty targowej w poszczególnych sołectwach Gminy Kaźmierz wyznacza się sołtysów, którymi są odpowiednio:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

1.

Bytyń

Leszek Szymkowiak

2.

Chlewiska

Andrzej Marciniak

3.

Dolne Pole

Maria Kokot

4.

Gaj Wielki

Bogusław Wurst

5.

Gorszewice

Mirosława Ciborek

6.

Kiączyn

Andrzej Szulc

7.

Komorowo

Sylwia Małachowska - Zgoła

8.

Kopanina

Stanisław Przybył

9.

Młodasko

Eugeniusz Wołgusiak

10.

Nowa Wieś

Bogdan Hałaszkiewicz

11.

Piersko

Magdalena Kujawa

12.

Radzyny

Stanisław Jarząb

13.

Sierpówko

Natasza Tomczak

14.

Sokolniki Małe

Katarzyna Lachowicz

15.

Sokolniki Wielkie

Magdalena Pawłowska

16.

Wierzchaczewo

Sylwia Kubala

17.

Witkowice

Bogumiła Szymańska

4. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez osoby i jednostki dokonujące sprzedaży na targowiskach, bezpośrednio
na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie, wydane przez inkasenta, lub dowód wpłaty na konto.

6. Pobrane kwoty opłaty targowej, inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

7. Za pobranie opłaty, o której mowa w § 2 i wpłacenie jej w terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/162/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r., poz. 6321)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Arleta Wojciechowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »