| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/272/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A", zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne" uchwalonego Uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. z późn. zm.

2. Granice obszaru "B" objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A" wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) budynku garażowo-gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy;

5) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

7) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia ażurowa stanowi mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i obowiązujące normy branżowe;

10) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji, w tym: tablice informujące o numerze posesji, tablice informujące turystów oraz tablice z ogłoszeniami;

11) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 9MN, 10MN;

2) teren drogi dojazdowej wewnętrznej oznaczony symbolem 8KDW.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

a) okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem - 1,5 m,

b) taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa - odległość wynikającą z przepisów odrębnych, określających odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

3) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

4) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

6) ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych od strony dróg,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) maksymalna wysokość ogrodzeń: 1,5 m;

7) zakazuje się lokalizacji reklam;

8) dopuszcza się lokalizację szyldów umieszczanych na elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 2,0 m2;

9) ustala się ogólne zasady podziału terenów:

a) minimalne powierzchnie projektowanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,

b) nie obowiązują minimalne powierzchnie i szerokości frontu projektowanych działek budowlanych w przypadku:

- realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- wydzielania dojść i dojazdów,

- regulacji granic pomiędzy nieruchomościami i powiększenia działki budowlanej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) w zakresie ochrony gruntów i wód:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu,

b) nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg,

c) nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy urządzeń drenarskich w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów;

3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii;

4) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) nakaz ograniczania emisji hałasu z obszaru objętego planem w sposób zapewniający zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie;

5) w zakresie gospodarowania odpadami - nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi;

6) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:

a) nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

b) dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie
z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego:

a) nakaz uwzględnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych i szczególnych dotyczących lokalizacji budynków od skrajnych przewodów elektrycznych na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia,

b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiązują ustalenia zawarte w pkt a);

8) w zakresie ochrony zieleni:

a) nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem,

b) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia.

§ 7. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.

§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 9MN, 10MN:

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w obrębie jednej działki budowlanej,

b) nie więcej niż jednego budynku garażowo-gospodarczego w obrębie jednej działki budowlanej,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 0,60,

- minimalny - 0,10,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%

c) maksymalna powierzchnia budynku garażowego i budynku gospodarczego
- 80,0 m2,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%;

4) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nie więcej niż 10,0 m,

- budynku garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 5,0 m,

c) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,6 m nad poziomem terenu,

e) geometria dachu:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 25° - 45°,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° - 45°,

f) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od ceglanego do brązowego lub grafitowy,

g) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,

h) pokrycie elewacji:

- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką,

- zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,

- kolorystyka wystroju zewnętrznego obiektów z dominacją kolorów stonowanych - odcieni bieli, jasnoszarych, piaskowych, jasnobeżowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektów w obrębie działki budowlanej,

i) dopuszcza się usytuowanie budynku garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego,

j) dopuszcza się lokalizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;

5) ustala się parametry projektowanej działki budowlanej:

a) minimalną powierzchnię - 1500 m2,

b) minimalną szerokość frontu - 20,0 m.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się położenie terenów w granicach:

- obszaru i terenu górniczego "Tarnowo Podgórne GT-1" ustanowionego dla eksploatacji udokumentowanego złoża wód termalnych,

- obszaru udokumentowanego złoża wód termalnych "Tarnowo Podgórne GT-1" (numer złoża 15707).

§ 11. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 90 m n.p.t. ze względu na położenie obszaru objętego planem w strefie ochrony Lotniczych Urządzeń Naziemnych - stacji radarowych;

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 132 m n.p.m. ze względu na położenie obszaru objętego planem w zasięgu pomiaru stanu atmosfery przez radar meteorologiczny;

4) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę;

5) obszary oznaczone na rysunku planu jako pasy techniczne napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia o szerokości po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony, w których obowiązują ograniczenia określone w § 6 pkt 7.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez istniejące i projektowane zjazdy z drogi gminnej - ul. Nowej położonej poza granicami obszaru objętego planem,

b) dla terenu drogi dojazdowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 8KDW:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

c) minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki: 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny,

d) w przypadku lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym: dodatkowe
2 stanowiska postojowe,

e) nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,

b) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków: nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie
z dopuszczeniem ich odprowadzania do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

b) nakaz docelowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących
z dróg, parkingów i placów do kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych lub kontenerowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych.

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 15. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w wysokości 30%.

§ 16. Tracą moc ustalenia Uchwały Nr XVI/192/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia
20 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Rumianku w części objętej niniejszym planem.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 18. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/272/2015
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/272/2015
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

Zgodnie z art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A" został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 29 października 2015 r.; uwagi należało składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 listopada 2015 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia
o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/272/2015
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie

zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania

należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

1. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją dróg publicznych.

2. Nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Rozbudowa istniejących sieci będzie realizowana przez właścicieli nieruchomości.

3. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z realizacją przez Gminę zadań własnych.


Uzasadnienie

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej wywołane zostało Uchwałą Nr LXXII/959/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2014 r.

2. Na podstawie ww. uchwały Wójt Gminy Tarnowo Podgórne sporządził projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Projekt planu miejscowego uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Uchwałą Nr XV/189/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne zmieniła Uchwałę Nr LXXII/959/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2014 r., dopuszczając opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddzielnie dla poszczególnych obszarów oznaczonych na załączniku graficznym.

5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 1 października 2015 r. do dnia
29 października 2015 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 26 października 2015 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia
19 listopada 2015 r. nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu miejscowego.

6. Projekt planu miejscowego został przekazany Radzie Gminy Tarnowo Podgórne na sesję
w dniu 8 grudnia 2015 r. w celu zatwierdzenia.

7. Po uchwaleniu planu miejscowego Uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem oraz przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

8. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez zastosowane w części tekstowej ustalenia, oparte o aktualne przepisy prawa z zakresu: zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznej, granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez wskazane przepisami instytucje, w tym odpowiedzialne za potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa tj. m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Komendę Wojewódzką Policji, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Jednocześnie w procesie planistycznym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej, tj.:

a) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 5 listopada 2014 r. o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu i możliwości składania do niego wniosków w terminie do dnia
10 grudnia 2014 r.,

b) ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A" do publicznego wglądu w dniach od 1 października 2015 r. do 29 października 2015 r., terminie dyskusji publicznej dnia 26 października 2015 r. i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 listopada 2015 r.
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu miejscowego.

9. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przystąpienie do opracowania planu było związane ze zgłaszanymi przez właścicieli gruntów wnioskami o zmianę planu miejscowego w sposób umożliwiający lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w drugiej linii zabudowy od ul. Nowej.

10. W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sytuowana nowa zabudowa uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Grunty objęte opracowaniem planu miejscowego przylegają do istniejącej drogi - ulicy Nowej oraz mają możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w przyległej drodze. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie już istniejącej. Jej skala jest nieznaczna, ponieważ plan dopuszcza powstanie zaledwie kilku dodatkowych budynków.

11. Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 14 ust. 5) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, (uchwała nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia
21 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami). W uzasadnieniu do uchwały wywołującej
nr LXXII//959/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2014 r. wskazano kierunki, jakie wyznacza dla terenów objętych opracowaniem planu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne oraz zawarto informację, że plan zostanie opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami odrębnymi oraz polityką gminy wyrażoną w studium i zasadami ładu przestrzennego.

12. Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z wnioskami wynikającymi z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tarnowo Podgórne w latach 2010 - 2013 dokonaną w ramach "Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne przejętego uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" (Uchwała Nr LXV/839/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2014 r.). Projekt planu stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy, na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych.

13. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie wpływać na finanse publiczne, w tym na budżet gminy, zgodnie z założeniami oraz wnioskami i zaleceniami przestawionymi w "Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A"". Projektowane działki budowlane zlokalizowane są przy wybudowanych i uzbrojonych drogach.

14. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - część "A" jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »