| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/16 Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiszkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kiszkowo jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów,

2) dokumenty do potwierdzenia kryteriów.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu rozumie się publiczne przedszkole, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego dla których Gmina Kiszkowo jest organem prowadzącym.

§ 3.

1. Określa się kryteria wraz z przyznaną punktacją dla postępowania rekrutacyjnego:

1) obydwoje rodziców kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym, przy czym kryterium to stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego samotnie wychowującego kandydata - 3 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, w obwodzie którego ma siedzibę przedszkole - 3 pkt,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej lub gimnazjum w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 2 pkt,

4) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003r., Nr 228 , poz. 2255 z późniejszymi zmianami) - 2 pkt.

2. Dokumenty kandydata potwierdzające spełnianie kryteriów opisanych wyżej:

1) zatrudnienie rodziców - zaświadczenie pracodawcy, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z właściwej uczelni,

2) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,

3) oświadczenie rodziców o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

3. Suma uzyskanych punktów decyduje o przyjęciu do przedszkola.

§ 4.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w §3, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


inż. Kazimierz Barańczak


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zmianami) wprowadziła nowe zasady przyjęć do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po okresie przejściowym Rada Gminy jako organ prowadzący została zobowiązana do określenia kryteriów rekrutacji do w/w placówek na etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady


inż. Kazimierz Barańczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »