reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/222/2016 Rady Gminy Komorniki

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.[1])) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. W związku z uchwałą Nr VI/61/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia
23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej oraz po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki zatwierdzonego uchwałą Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej, zwany dalej "planem".

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej" opracowany w skali 1: 1000, na którym określone zostały granice obszaru objętego planem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której może być umieszczona ściana frontowa budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych jak: okap, gzyms, pochylnia, rampa, schody zewnętrzne, wysuniętych poza tę linię;

3) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i tarasów, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;

4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię działki budowlanej;

5) szerokości działki budowlanej - należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, z której odbywać się będzie obsługa komunikacyjna tej działki;

6) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji gminnej, w szczególności tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych.

§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu;

5) wymiary charakterystycznych odległości.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

2) KDD - teren drogi publicznej - dojazdowej.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dotyczące całego obszaru planu

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Zabudowę należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu.

2. W zakresie sytuowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic informacyjnych;

2) dopuszcza się realizację urządzeń reklamowych o powierzchni nośnika nieprzekraczającej 20% powierzchni każdej elewacji;

3) zakazuje się montażu świetlnych urządzeń reklamowych;

4) zakazuje się lokalizowania urządzeń reklamowych i szyldów w pasach drogowych jeżeli nie dotyczą organizacji ruchu drogowego, za wyjątkiem tablic informacyjnych.

3. Zakazuje się lokalizacji garaży blaszanych, obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji.

4. Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych z płyt betonowych z wyłączeniem podmurówek.

5. Ustala się wysokość ogrodzenia od strony dróg nie większą niż 2,0 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe w min. 50% powierzchni ogrodzenia.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W zakresie gospodarki odpadami:

1) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi;

2) zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością nie mogą:

1) powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności w zakresie hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza, także poza granicami terenu, do którego zarządzający posiada tytuł prawny;

2) negatywnie oddziaływać na jakość wód podziemnych.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

1) energię cieplną należy pozyskiwać przy zastosowaniu paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności;

2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemów wykorzystujących źródła odnawialne, w szczególności kolektory słoneczne.

§ 7. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1. Przestrzeniami publicznymi w granicach obszaru planu jest teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

2. Plan przewiduje realizację przestrzeni publicznych jako przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym z niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, w tym małej architektury.

3. Na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu ustala się:

1. Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określono w Rozdziale 3.

2. Dopuszcza się wydzielenie działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do potrzeb.

§ 10. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

1. W przypadku przeprowadzania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych, należy zachować ustalenia zawarte w niniejszej uchwale, w tym w zakresie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek określonych w Rozdziale 3.

2. Ustala się minimalne szerokości nowo wydzielanych działek dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej P/U: 20,0 m.

3. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący
70o - 90o, z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub na zakończeniach dojazdów.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się: ze względu na położenie obszaru opracowania planu w zasięgu powierzchni ograniczającej podejścia do lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny, na całym obszarze objętym planem występuje ograniczenie wysokości zabudowy do 162 m ponad poziom morza, a dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym: napowietrznych linii, masztów, wież, anten występuje ograniczenie wysokości do 152 m nad poziom morza; wszelkie projektowane obiekty stałe oraz tymczasowe o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziom terenu podlegają zgłoszeniu do właściwego organu lotniczego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1. Podstawowy układ komunikacyjny obsługujący obszar planu stanowią drogi publiczne zlokalizowane w granicach oraz poza granicami planu.

2. W obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych zaspokajających potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem przepisów odrębnych, jednak nie mniej niż:

1) dla obiektów handlowych - min. 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 30,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt 4;

2) dla obiektów i lokali usługowych - 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt 4;

3) dla obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych - min. 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych na jednej zmianie;

4) powierzchnia użytkowa, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 oraz w §13 ust. 2 pkt 2, dotyczy części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, garaży, zapleczy i komunikacji wewnętrznej;

5) należy uwzględnić przepisy odrębne w zakresie parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3. Zezwala się na lokalizację na obszarze planu obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu objętego planem.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę - ustala się powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej; dopuszcza się adaptację, przebudowę, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci wodociągowej.

5. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

1) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzenie ścieków z obiektów produkcyjnych i usługowych może nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci zezwala się na lokalizację zbiorników bezodpływowych.

6. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych z możliwościami funkcji odparowującej i rozsączającej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) obsługę poprzez istniejące i projektowane linie kablowe podziemne nn przyłączone do sieci SN poprzez istniejące i projektowane elektroenergetyczne stacje transformatorowe;

2) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

8. W zakresie sieci telekomunikacyjnej - ustala się adaptację i rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej, na warunkach określonych przez jej właściwego zarządcę.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się wykorzystanie indywidualnych sposobów ogrzewania, z zastrzeżeniem §6 ust. 3.

§ 14. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych jednostek

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U :

1. Ustala się przeznaczenie terenu - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

2. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wysunięcia poza linie zabudowy:

a) okapów i gzymsów - do 0,8 m,

b) pochylni, ramp i schodów zewnętrznych - do 1,3 m;

2) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów infrastruktury technicznej o wysokości nie wyższej niż 4,0 m poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszące - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, parkingi, dojścia i dojazdy;

4) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć w zakresie usług kultu religijnego, usług oświaty, usług opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej i socjalnej;

5) zakazuje się lokalizacji na otwartym terenie miejsc magazynowania oraz składowania artykułów, materiałów i części, w szczególności materiałów sypkich, części samochodowych i materiałów budowlanych, w tym punktów do zbierania lub przeładunku złomu;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 3000,0 m2;

7) powierzchnia zabudowy: maks. 60% powierzchni działki budowlanej;

8) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 2,4;

9) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki budowlanej;

10) wysokość zabudowy - maks. 15,0 m;

11) wysokość ustalona w §15 ust. 2 pkt 10 dotyczy kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;

12) wysokość budowli, urządzeń i obiektów technologicznych - maks. 15 m;

13) geometria dachów - dopuszcza się wszelkie rozwiązania połaci dachowych.

3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - zgodnie z §13.

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD :

1. Ustala się przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej - dojazdowej.

2. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

1) teren oznaczony symbolem KDD stanowi poszerzenie istniejącej drogi zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu;

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) przestrzeń drogi może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego, lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz miejsc postojowych.

3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - zgodnie z §13.

§ 17. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P/U i KDD - 1%.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki


mgr Marian Adamski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/222/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/222/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/222/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama