reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Ostroróg lub jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Na podstawie art.59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady, sposób, tryb oraz organy i osoby uprawnione do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Ostroróg lub jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej.

§ 2.

1) Należności, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być w całości lub w części umorzone, jeżeli:

1. Osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2. Osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3. Nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

4. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości ulega likwidacji;

6. Sprawa dotyczy odsetek za zwłokę w zapłacie należności w wysokości nie przekraczającej 1 % przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

7. Ściągnięcie należności zagraża egzekucji dłużnika lub jego rodziny;

8. Umorzenie należności uzasadnione jest szczególnie ważnymi względami społecznymi, gospodarczymi lub interesem publicznym;

2) Należności wymienione w ust. 1 mogą być ponadto umorzone w całości lub w części w stosunku do dłużników będących osobami fizycznymi, jeżeli:

1. W wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające w jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnymi środkami utrzymania

2. Roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność główną uregulował w całości i wykazał, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, że spłata odsetek nie może odbyć się bez znaczącego uszczerbku dla niego i jego rodziny;

3. Umorzenia należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2,4,7 i 8 oraz ust. 2 pkt.1 i 2 mogą nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5 i 6 także z urzędu.

4. Przez wartość należności rozumie się należnością główną.

5. Organ lub osoba właściwa do umarzania należności również uprawnieni do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

6. Jeżeli umorzeni dotyczy części należności głównej to w takim samym stopniu podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 3.

1) W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi- uprawniony do udzielenia ulg, na wniosek dłużnika , może odroczyć termin zapłaty lub rozłożyć płatność lub część należności na raty;

2) W razie udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1, należy kierować się możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Miasta i Gminy Ostroróg;

3) Umarzanie należności oraz udzielenia innych ulg, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wówczas, kiedy warunki umorzenia lub udzielenia innych ulg zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4.

1) Umorzenie należności lub udzielanie innych ulg następuje:

1. Z urzędu- w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej organu lub osoby uprawnionej;

2. Na wniosek dłużnika - w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem.

2) Cofnięcie oświadczenia woli przez organ lub osobę uprawnioną następuje w szczególności, gdy:

1. Dłużnik nie wywiąże się z postanowień zawartych w jednostronnym oświadczeniu woli lub ugodzie,

2. Dowody, na podstawie których organ złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe,

3. Dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających złożone oświadczenia woli określonej treści.

§ 5.

Do umarzania należności Miasta i Gminy Ostroróg lub jednostek podległych oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym uprawnienie są:

1) Kierownicy jednostek podległych- jeśli wartość należności nie przekracza dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg- jeżeli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 1.

§ 6.

1) Wniosek o udzielenia ulgi, określonej w paragrafie 1, wraz z dokumentami uzasadniającymi ten wniosek, dłużnik składa w jednostce organizacyjnej wymienionej w paragrafie 5.

2) Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3) Organ uprawniony rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

§ 7.

1) W przypadkach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 7 i 8, § 2 ust.2 oraz § 3 ust.1 uchwały, udzielenie pomocy publicznej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.UE.L.352 z 24.12.2013 r.).

2) Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust.1

3) Wartość pomocy de mini mis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4) W celu uzyskania pomocy deminimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

§ 8.

1) Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej sporządza się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.).

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 marca 2011 w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych w charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Ostroróg lub jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 11.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2) Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu


Rafał Szorcz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama