reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2016 r.Poz. 446 / oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016 r poz. 250. / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele dwóch lub więcej nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację osobno dla każdej z nieruchomości.

§ 2.

1. Określa się, iż właściciele nieruchomości składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w terminie:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania w sposób selektywny.

§ 3.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Deklaracja może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Elektronicznym Biurze Obywatela Gminy Kłodawa - klodawa.ebo365.pl oraz przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego.

2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa pod adresem: www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz w Elektronicznym Biurze Obywatela Gminy Kłodawa - klodawa.ebo365.pl w zakładce lista formularzy.

3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na stronie internetowej gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XL/246/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Grzegorz Siwiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/139/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach - Dz. U. z 2015 r, poz. 87. Zgodnie z art. 11 nowelizacji dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Okres ten upływa z dniem 31 lipca 2016 roku. Uchwała nr XL/246/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa jest aktem prawa miejscowego wydanym na postawie art. 6n ustawy o urzymaniu czystości i porzadku w gminach. W związku z powyższym zaszła konieczność aby ponownie podjać stosowną uchwałę.
W uchwale okreslono nowe warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto dokonano zmianę wzoru deklaracji o wysokści opłay za gospdarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji zmieniono punkty B, D2 i E. Zmiany obejmują:
- podanie nowej okoliczności nakazującej złożenie deklaracji,
-wypełniono wzór deklaracji w części D2 dla danych określających nieruchomość, na której powstają odpady komunalne poprzez wypełnienie pól określających położenie nieruchomości pod względem Kraju, Województwa, Powiatu i Gminy. Właściciel nieruchomości bedzie musiał tylko wpisać w deklaracji adres nieruchomośći na terenie gminy Kłodawa, na której powstają odpady.
-w części E deklaracji zmieniono sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany te uwzględniają m.in wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 roku zwolnienie z opłaty dla rodzin posiadających status Karty Dużej Rodziny. Obowiązujący obecnie wzór deklaracji powoduje w niektórych przypadkach koniecznosć skłądania dwóch lub większej liczby deklaracji, dotyczacej jednej nieruchomośći, przez jej właściciela w celu własciwego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Wzór deklaracji z niniejszej uchwały umożliwi wyliczenie wysokosci opłaty poprzez złożenie jednej deklaracji przez właściciela nieruchomości także w takich przypadkach gdy na tej nieruchomości będą zamieszkiwać mieszkańcy korzystajacy ze zwolnienia lub nie oraz zbierajacy odpady w sposób selektywny lub nieselektywny.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/139/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja nowy wzór - uchwalona

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama