reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/42/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), § 19 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Zmienić Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach i nadać mu tekst jednolity w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała


Załącznik do Uchwały Nr IV/42/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach został utworzony na mocy uchwały Nr XI/52/76 Gminnej Rady Narodowej w Bobrownikach z dnia 30.09.1976r.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity -Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity- Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

7. Innych właściwych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 4. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Bobrowniki, w skład której wchodzą sołectwa: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów.

§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Bobrownikach przy ulicy Sienkiewicza 121A, a w skład Ośrodka wchodzą filie w: Dobieszowicach, Rogoźniku, Sączowie, Siemoni.

§ 6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7. Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§ 8. Do podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności:

1. Pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie i współtworzenie jej wartości.

2. Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę.

3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

6. Popieranie wartościowych inicjatyw społeczno - kulturalnych środowiska.

7. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

8. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

9. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

10. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

11. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

13. Koordynacja całokształtem działalności kulturalnej w gminie.

14. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie biuletynu informacyjno-kulturalnego.

15. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz kreowaniu wizerunku gminy.

17. Wykorzystywanie w działalności Ośrodka wolontariatu.

18. Integracja przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, oraz rozwijanie indywidualnych talentów i artystycznych zadań twórczych w drodze realizacji projektów wspólnych.

§ 9. Według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka.

Rozdział 3.
NADZÓR, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Rada Gminy Bobrowniki.

2. Do pracowników zarządzających Ośrodkiem w imieniu Pracodawcy należą: Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i Główny Księgowy.

3. Dyrektora zatrudnia, zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje również w stosunku do Dyrektora wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Pracowników zatrudnia, zwalnia Dyrektor, który wykonuje również w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie osób zarządzających w imieniu Pracodawcy ustalane jest w oparciu o przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie pozostałych pracowników ustalane jest w oparciu o przepisy obowiązujące w sieci placówek upowszechnienia kultury oraz zakładowy Regulamin wynagradzania.

§ 12. Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 13. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, zwana dalej „Radą Programową”.

2. Rada Programowa jest organem doradczym Organizatora i Ośrodka.

3. Rada Programowa składa się z 5 członków, powoływanych przez Wójta Gminy na 2 letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady Programowej powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada Programowa opiniuje programy działalności Ośrodka oraz wyraża opinię w sprawach przekazanych jej do zaopiniowania przez Wójta Gminy i Dyrektora.

6. Rada Programowa może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Organizatora oraz Dyrektora w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności.

7. Dyrektor przedkłada Radzie Programowej do zaopiniowania roczne sprawozdania z działalności programowej i na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej inne sprawozdania i informacje.

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 14. Przy Ośrodku oraz jego filiach mogą działać: towarzystwa kultury oraz fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
ZASADY FINANSOWANIA OŚRODKA

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury.

§ 16. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy Bobrowniki.

§ 18. 1. Fundusze Ośrodka lokowane są na własnym rachunku bankowym.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Ośrodka upoważniony jest jego Dyrektor.

§ 19. 1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu Gminy Bobrowniki, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Bobrowniki w uchwale budżetowej.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Bobrowniki. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21. Podział, likwidacja Ośrodka lub jego filii może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Bobrowniki.

§ 22. Statut Ośrodka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama