reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/166/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Chorzowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 15 ust.5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późń. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustalić przepisy porządkowe związane z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Chorzów określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr X/166/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Przepisy porządkowe związane z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Miasta Chorzów

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie nieograniczonym wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, które są oznaczone znakami początek i koniec postoju „Taxi”.

2. Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

3. Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.

4. Na postoju „Taxi” kierowca taksówki jest obowiązany pozostawać w pojeździe lub bezpośrednio przy nim.

5. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki, ma prawo swobodnego jej wyboru spośród oczekujących na postoju „Taxi”.

6. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz bez względu na odległość, a trasa przejazdu powinna biec najkrótszą drogą lub drogą żądaną przez pasażera.

7. Zajęcie miejsca w taksówce przez pasażera traktuje się jako zawarcie umowy o przewóz osób ze wszystkimi tego prawnymi skutkami.

§ 2.

1. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.

2. Ustaloną cenę za przejazd taksówką określają wskazania taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem.

3. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi w/w paragon fiskalny, określający należność do zapłacenia.

4. Pasażer jest obowiązany uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.

5. Kierowca taksówki ma prawo w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera lub zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają – zgodnie z przepisami prawa – uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażerów, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

§ 3.

1. Kierowcę taksówki powinna cechować kultura osobista i schludny wygląd oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu i jego sprawność techniczną.

2. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien skorzystać z nich w sposób nieprzeszkadzający pasażerom.

§ 4.

Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 2.
Przewóz osób

§ 5.

1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działających urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującą z nim kasą rejestrującą, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.

2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „kasa”.

§ 6.

1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należnośc wskazaną przez taksometr oraz przewidywany czas postoju.

2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania.

3. W razie przewozów uprzednio zamówionych oraz poza granice administracyjne miasta, kierowca przed wykonaniem umowy ma prawo zażądać zabezpieczenia jej zadatkiem lub w szczególnych przypadkach całej przewidywanej kwoty zapłaty, z której przewoźnik winien się rozliczyć po wykonaniu przewozu.

4. W przypadku awarii taksówki i niezwłocznego zabezpieczenia przez kierowcę innego środka transportowego, pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejechany już odcinek drogi.

§ 7.

1. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowej należności.

3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer. Kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

4. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy mających na celu bezpieczeństwo ruchu.

§ 8.

1. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego. W takim przypadku należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekun z góry.

2. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie (inwalidzi, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku).

3. Kierowca jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.

§ 9.

Kierowca ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać tylko wtedy, gdy pasażer :

1) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholi lub środków odurzających,

2) spożywa w taksówce alkohol lub inne środki odurzające,

3) zachowaniem swoim uzasadnia obawę o zdrowie, życie kierowcy, uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu.

Rozdział 3.
Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 10.

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się w szczególności przewóz innych przedmiotów po uzyskaniu zgody kierowcy np.: wózków dziecięcych, inwalidzkich itp.

4. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys pojazdu

§ 11.

1. Kierowca powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu podręcznego.

2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu.

3. W razie znalezienia w taksówce rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca pojazdu jest obowiązany przekazać je do Biura Rzeczy Znalezionych.

Rozdział 4.
Skargi i wnioski

§ 12.

-

1. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwego wydziału Urzędu Miasta Chorzów, udzielającego licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2. O przypadkach dotyczących niewydania lub nieprawidłowego wydania paragonu fiskalnego lub rachunku, wydział o którym mowa w ust.1 informuje Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Kierowca taksówki jest obowiązany posiadać w taksówce przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz udostępniać je do wglądu na każde żądanie pasażera.

2. Kierowca taksówki jest obowiązany do zamieszczenia informacji widocznej dla pasażera o stosowanych stawkach za 1 km przejazdu, a także o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką z nazwą organu wydającego w.w licencję.

§ 14.

1. Zabrania się kierowcy taksówki palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów podczas przewozu pasażerów.

2. Kierowca taksówki może zamieścić informację o zakazie palenia tytoniu.

3. 3. Od zmroku do świtu, analogicznie do warunków używania świateł zewnętrznych pojazdu, napis „Taxi” winien być oświetlony na dachu pojazdu w trakcie oczekiwania na klienta w czasie postoju i w czasie jazdy bez pasażera.

4. 3. Zabrania się przewozu taksówkami przedmiotów i materiałów o przykrym zapachu i niebezpiecznych.

§ 15.

Nieprzestrzeganie ustalonych wyżej przepisów stanowi podstawę cofnięcia licencji, co wynika z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama