reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/149/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Podmioty prowadzące na terenie Miasta Chorzów żłobki lub kluby dziecięce mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy Chorzów, zwaną dalej dotacją.

2. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Chorzowa i objęte opieką w żłobku.

3. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Chorzowa i objęte opieką w klubie dziecięcym.

§ 2.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - prowadzące na terenie Miasta Chorzów żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Prezydentowi Miasta Chorzów w terminach określonych w ust. 3 i 4 wniosek o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) nr i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) informację, dotyczącą planowanej liczby dzieci, na którą ma być przyznana dotacja wraz z oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego na dany rok,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

2. Dotacji w roku 2011 udzielić można od pierwszego dnia miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały; warunkiem przyznania dotacji w roku 2011 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2012 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni - od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2013 i w latach następnych jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.

1. Dotacja przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek lub klub dziecięcy nad dzieckiem zamieszkałym w Chorzowie, którego rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi.

2. Dotacji udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie.

§ 4.

1. Dotacja, będzie przekazywana z góry w transzach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w §2 ust. 1 przedkłada w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w którym ma otrzymać dotację:

1) wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci uprawnionych do dotacji wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja,

2) rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni wraz z wykazem - listą obecności dzieci uprawnionych do dotacji za poprzedni miesiąc potwierdzoną przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji uwzględnione będą w kolejnej miesięcznej transzy.

4. Dotacja na kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, określony w § 2 ust. 1 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci uprawnionych do dotacji za poprzedni miesiąc potwierdzoną przez rodziców lub opiekunów prawnych lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama