| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu

Na podstawie art.18.ust.2 pkt. 15, oraz art.40 ust.2, pkt. 2 i art.41 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.), art.11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.235 z późn. zm.) oraz po konsultacjach dokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/L XIII/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala co następuje:

§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Sosnowcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik do Uchwały Nr 237/XV/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 października 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego z siedzibą w Sosnowcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski w Sosnowcu zwany dalej Żłobkiem, funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 235 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami),

4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami),

5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,poz 1458 z późn. zmianami),

6. innych przepisów,

7. niniejszego Statutu.

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w Sosnowcu przy ul. Bolesława Prusa 253A

2. Działalność Żłobka prowadzona jest w placówkach zlokalizowanych w Sosnowcu:

1) przy ul. Wojska Polskiego 19 – Oddział nr 1,

2) przy ul. Jagiellońska 13F – Oddział nr 2,

3) przy ul. Staropogońska 64a – Oddział nr 4,

4) przy ul. B. Prusa 253A – Oddział nr 5.

§ 4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Miasta Sosnowca, a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz dzieci z innych miast.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 5. 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Zadania Żłobka zostały określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 6. Żłobek realizuje zadania poprzez:

1. realizację funkcji: opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

2. rozbudzanie aktywności dziecka w celu rozwoju indywidualnych predyspozycji i jego możliwości,

3. kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

4. promowanie zachowań prozdrowotnych poprzez wyrabianie nawyków higienicznego odżywiania i wypoczynku,

5. zapewnienie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i stanu zdrowia,

6. zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom,

7. współpracę z rodzicami oraz udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 7. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) obojga pracujących rodziców/ opiekunów prawnych, bądź też obojga uczących się rodziców/ opiekunów prawnych lub wychowywanych samotnie przez pracujących matkę lub ojca, albo opiekuna prawnego

3. W sytuacji, gdy dzieci spełniają takie same kryteria, o przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka

§ 8. 1. Wysokość za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

1) opłata za pobyt dziecka wnoszona jest w pełnej wysokości i nie podlega zwrotowi,

2) opłata za wyżywienie podlega zwrotowi, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni nieobecności. Zwrot rozliczany jest w terminie płatności za następny miesiąc

Rozdział 5.
Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka,

2. Z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Sosnowca,

3. Dyrektor Żłobka w szczególności:

1) zarządza Żłobkiem, kieruje jego działalnością oraz ustala organizację wewnętrzną,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Żłobka,

3) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) zatrudnia pracowników Żłobka wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy,

4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwem udzielonym mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

5. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »