reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 211,212,214,215,222,235,236,237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)

Rada Miasta Imielin

u c h w a l a:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 28.839.912 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 24.930.120 złotych, w tym:

- 22.898.944 zł na zadania własne, z tego 190.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 877.723 zł na zadania z udziałem środków europejskich,

- 1.105.557 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- 47.896 zł na zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 3.909.792 zł, w tym:

- 3.000.000 zł dotacja celowa na inwestycje,

- 800.000 zł ze sprzedaży majątku,

- 9.792 zł na zadania z udziałem środków europejskich,

- 100.000 zł na zadania wynikające z zawartego porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 33.089.912 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 21.683.820 złotych, w tym: 19.096.721 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 10.791.239 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 407.828 zł na zadania z udziałem środków europejskich, 8.305.482 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 190.000 zł za realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz 469.895 zł na realizację zadań z udziałem środków europejskich, 833.700 zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym: 648.700 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, 185.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.607.564 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, 145.835 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.406.092 zł, w tym:

a) 11.355.300 zł wydatki na inwestycje,

b) 50.792 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 9.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4 i 6.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4.250.000 złotych, wskazując następujące źródła pokrycia:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.000.000 złotych,

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.250.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.000.000 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 100.000 złotych w tym:

a) rezerwę ogólną 40.000 złotych,

b) rezerwę celową 60.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 5.000.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 750.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr XV/88/2011
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załaczniki od nr 1 do nr 10 do Uchwały Nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama