reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 329/XX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 , poz. 235 z późn. zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala co następuje

§ 1. 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) które:

1) prowadzą na obszarze Gminy Sosnowiec żłobki lub kluby dziecięce,

2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Sosnowiec,

3) złożą Prezydentowi Miasta Sosnowca nie później niż do 15 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek o udzielenie dotacji, który stanowi załącznik do uchwały,

4) zapewniają opiekę nad dzieckiem w żłobku w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie względem każdego dziecka, a w klubie dziecięcym w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny dziennie względem każdego dziecka,

5) pobierają od rodzica (opiekuna prawnego) opłatę za pobyt dziecka w żłobku w kwocie nie przekraczającej 400 zł. miesięcznie,

6) pobierają od rodzica (opiekuna prawnego) opłatę za pobyt dziecka w klubie dziecięcym w kwocie nie przekraczającej 200 zł. miesięcznie.

§ 2. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przez podmioty wymienione w § 1 ust.1.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Sosnowiec dla podmiotów wymienionych w § 1 ust.1 prowadzących żłobki na obszarze Gminy Sosnowiec w wysokości 400 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Sosnowiec dla podmiotów wymienionych w § 1 ust.1 prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec w wysokości 200 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Do dotacji udzielanej na 2012 r. nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w § 1 ust.1, pkt.3.

5. Warunkiem uzyskania dotacji celowej na rok 2012 jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust.1, pkt.3 w terminie do 30 dni – od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia miesiąca, w zależności od liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust.1, pkt.4, objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot określony w § 1 ust.1 przedkłada w terminie do 5 dnia następnego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, wraz z wykazem dzieci, o których mowa w § 1 ust.1, pkt. 4, wskazując okres, w którym były objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

3. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie otrzymanej dotacji za dany rok kalendarzowy nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 329/XX/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sosnowca na rok ......

1. …………………………………………………………………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy)

2. …………………………………………………………………………………………

(siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy)

3. ..…………………………………………………………………………………………

(forma organizacyjna opieki żłobek/klub dziecięcy)

4. ..…………………………………………………………………………………………

(osoba upoważniona do udzielania informacji)

5. …………………………………………………………………………………………..

(liczba dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec, objętych opieką

w żłobku lub klubie dziecięcym)

6. ..…………………………………………………………………………………………

(numer oraz data wydania zaświadczenia o wpisie żłobka/ klubu dziecięcego

do rejestru prowadzonego przez gminę Sosnowiec)

7. …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

(nazwa banku oraz numer konta bankowego na który będzie przekazywana dotacja)

8. Jednocześnie zobowiązuję się do informowania organu dotującego o wszelkich zmianach.

Do wniosku dołączam:

1. oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka/ klubu dziecięcego- …..szt.

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama