reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/4/R/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Goczałkowice - Zdrój zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie uchwały Nr XVII/220/12 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 23.02.2012 r. w   sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w   zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Goczałkowice - Zdrój z   dnia 24.01.2012 r. w   sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Goczałkowice - Zdrój a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, zawarte pomiędzy   gminą Pszczyna   reprezentowaną przez Panią   Grażynę Goszcz - Zastępcę Burmistrza Pszczyny,   a   gminą Goczałkowice - Zdrój   reprezentowaną przez Panią   Gabrielę Placha - Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój.  

§   1.   1.   Gmina Goczałkowice - Zdrój powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w   zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Rzeczypospolitej Polskiej, a   gmina Pszczyna je przejmuje.  

2.   Uwzględniając wniosek przełożonego Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Piasku w   sprawie przyznania 6/18 etatu na realizację nauki religii w   roku szkolnym 2011/2012 dla   23 uczniów   pobierających naukę w   szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice oraz gminę Goczałkowice - Zdrój wyraża się zgodę na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, w   wymiarze 6/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w   Piasku, ul. Szkolna 4   na zasadzie proporcjonalności do liczby uczniów danej gminy.  

3.   Lekcje religii realizowane są w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w   siedzibie Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w   Piasku, ul. Katowicka 59.  

4.   Nauka religii w   punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i   aktów wykonawczych do niej.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   których mowa w   § 1, a   które ponosi gmina Pszczyna obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

§   3.   1.   Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o   których mowa w   § 2   wynoszą:   1 082,46 zł   w 2012 r.  

2.   Kalkulacja kosztów, o   których mowa w   § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

3.   Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z   gminy Goczałkowice - Zdrój w   roku szkolnym 2011/2012 tj.   za 1   ucznia   w wysokości:   47,06 zł   miesięcznie w   2012 r. x 8   miesięcy =   376,48 zł   (za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r.).  

4.   Gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 3, na rachunek Urzędu Miejskiego w   Pszczynie:   50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   jednorazowo za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. do dnia   30 kwietnia 2012 r.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminach określonych w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwoty wskazane w   § 3   ust. 1   i ust. 3   ulegną zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 r.  

3.   Otrzymana kwota dotacji, z   roku budżetowego 2012, za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r., zostanie rozliczona w   terminie do dnia 07 września 2012 r.  

4.   Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w   formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w   punkcie katechetycznym, w   rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.  

5.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 4   ust. 4, za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r., będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Goczałkowice - Zdrój dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15 września 2012 r. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Goczałkowice - Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

6.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 4   ust. 4, za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r., będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2012 r. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   5.   1.   Porozumienie precyzuje rozliczenie i   pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii   Kościoła Wolnych Chrześcijan   w roku szkolnym 2011/2012 tj. na okres   od 01 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji w   Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.  

3.   Ze strony gminy Goczałkowice - Zdrój za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Krzysztof Turoń, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, 43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32   212-70-55.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Pszczyna.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Wójt Gminy Goczałkowice - Zdrój  


Gabriela   Placha

Zastępca Burmistrza Pszczyny  


Grażyna   Goszcz

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr PZE/4/R/2012    
Burmistrza Pszczyny i   Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

Nauczyciel religii - zatrudniony w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w   Piasku  
Stawka zasadnicza -   748,67 zł  

Wysługa -   0,00 zł  

Motywacyjny -   80,00 zł  

Łącznie -   828,67 zł  

Wymiar zatrudnienia:   6/18  

KALKULACJA - koszt miesięczny  

 

 

2012 rok  

§ 4010  

828,67 zł  

§ 4040  

23,48 zł  

§ 4110  

129,44 zł  

§ 4120  

20,88 zł  

§ 4440  

79,99 zł  

RAZEM  

1   082,46 zł  

ilość uczniów pobierających naukę / w   tym ilość uczniów z   gminy Goczałkowice - Zdrój  

23/1  

miesięczna kwota dotacji do przekazania  

47,06    

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama