| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXII.73.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm..) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością do prowadzenia zamierzonej działalności;

2) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie upoważnionym i wskazanym przez Wójta Gminy Krzyżanowice pracownikom Urzędu Gminy Krzyżanowice drogą elektroniczną, danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada środków technicznych celem wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 zobowiązany jest poinformować o tym Wójta Gminy Krzyżanowice w formie pisemnej i przekazywać dane, o których mowa w pkt. 2 w formie pisemnej.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, poprzez przedłożenie w szczególności:

1) tytułu prawnego do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust.1 pkt.1 uchwały,

2) umowy kupna - sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do pojazdów asenizacyjnych;

3) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego korzystanie z usługi mycia pojazdów niezbędnych do wykonywania działalności w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie nieruchomości, o której mowa w pkt.1

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXI.62.2012 z dnia 25.10.2012r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących tą gospodarkę.

Jedną z tych uchwał jest określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

              Po przeanalizowaniu zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 Nr 193, poz. 1617) organ doszedł do wniosku, że określone w uchylanej uchwale wymagania w zakresie wykonania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, przekraczają delegację ustawową. Stąd zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »