| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/339/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1   art. 58 oraz art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1   i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w   wysokości 159.074.870zł., z   tego:  

1)   dochody bieżące w   wysokości 133.924.850zł.  

2)   dochody majątkowe w   wysokości 25.150.020zł.  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan dochodów, o   których mowa w   § 1, ust. 1   w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2   do uchwały.  

3.   Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w   wysokości 171.172.832zł., z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 133.397.728zł.  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 37.775.104zł.  

zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Plan wydatków, o   których mowa w   § 1, ust. 3   w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4   do uchwały.  

5.   Określa się kwotę planowanego deficytu w   wysokości 12.097.962zł. Źródłem pokrycia deficytu są:  

1)   kredyt w   wysokości 5.200.000zł.  

2)   pożyczki w   wysokości 2.759.858zł.  

3)   wolne środki w   wysokości 4.138.104zł.  

6.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w   wysokości 21.459.858zł., w   tym wolne środki w   wysokości 13.500.000zł. – zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały.  

7.   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w   wysokości 9.361.896zł. – zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały.  

8.   Określa się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   wysokości 12.959.858zł., z   tego na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 7.959.858zł.  

9.   Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartą umową z   tytułu poręczeń i   gwarancji w   wysokości 1.265.000zł.  

10.   Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:  

1)   kwota planowanych dochodów i   wydatków na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r. wynosi 1.045.000zł.,  

2)   kwota planowanych dochodów i   wydatków na realizację zadań określonych w   programie przeciwdziałania narkomanii na 2012r. wynosi 155.000zł.,  

3)   uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym,  

4)   uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.  

11.   Określa się plany przychodów i   kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

12.   Określa się zakres i   kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

13.   Określa się zakres i   kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały.  

14.   Określa się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej – zgodnie z   załącznikiem nr 8   do uchwały.  

§   2.   Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 12.959.858zł., z   tego na:  

a)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.  

b)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 7.959.858zł  

2)   dokonywania zmian w   ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i   majątkowymi, w   tym obejmujących zaplanowanie nowych i   zmianę planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

3)   przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z   wyłączeniem wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§   3.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu przedstawia załącznik Nr 7   do uchwały.  

§   4.   Tworzy się rezerwę:  

1)   ogólną w   wysokości 343.973zł.,  

2)   celową na zarządzanie kryzysowe w   wysokości 390.000zł.,  

3)   celową na wydatki z   zakresu oświaty i   edukacyjnej opieki wychowawczej w   wysokości 400.000zł.  

§   5.   Wyodrębnia się dochody i   wydatki związane z   realizacją:  

1)   zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 9.612.721zł.,  

2)   zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej – na kwotę 8.000zł.,  

3)   zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 1.175.429zł.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2013r.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów na 2013r. w   układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków na 2013r.  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków na 2013r. w   podziale na zadania.  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plany przychodów i   kosztów zakładów budżetowych na 2013r.  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu w   2013r.  


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/339/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej na 2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »