| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Gmina zapewnia odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów na terenie nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Gmina zapewnia odbieranie odpadów z częstotliwością gwarantującą zaspokojenie potrzeb właścicieli nieruchomości oraz niezaleganie odpadów w pojemnikach, określoną poniżej.

2. Częstotliwość odbierania pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi nie może być mniejsza niż:

1) w budownictwie wielorodzinnym – dwa razy na tydzień (104 wywozy w roku),

2) w budownictwie jednorodzinnym – co dwa tygodnie (26 wywozów w roku),

3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na miesiąc (12 wywozów w roku).

3. Częstotliwość odbierania pojemników lub worków z odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi takimi jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło nie może być mniejsza niż:

1) w budownictwie wielorodzinnym – dwa razy na miesiąc,

2) w budownictwie jednorodzinnym oraz z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na miesiąc.

4. Częstotliwość odbierania odpadów zielonych (trawa, liście), pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, pochodzących:

1) z terenu zabudowy jednorodzinnej - dwa razy na miesiąc,

2) z terenów wydzielonych dla potrzeb przydomowych ogródków w zabudowie wielorodzinnej, ustawionych w workach w altankach śmietnikowych - jeden raz na tydzień.

5. W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, gmina zapewni zagospodarowanie odpadów zielonych (trawa, liście), pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, w ilości nie większej niż 1,38 kg na rok z m2powierzchni zieleni, pod warunkiem dostarczenia ich do instalacji wskazanej przez podmiot wybrany w drodze przetargu.

6. Częstotliwość odbierania mebli, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pozostawionych w altankach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na tydzień,

7. Częstotliwość odbierania mebli, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w roku poprzez zbiórkę mobilną.

8. Gmina zapewnia:

1) ustawienie pojemników na przeterminowane lekarstwa w wytypowanych aptekach,

2) ustawienie pojemników na zużyte baterie i akumulatory w obiektach użyteczności publicznej,

3) odbieranie odpadów przeterminowanych lekarstw oraz baterii i akumulatorów z obiektów wymienionych w pkt. 1) i 2) z częstotliwością zapewniającą zaspokojenie potrzeb i nie zaleganie odpadów w pojemnikach,

4) umieszczenie informacji dotyczącej lokalizacji punktów zbierania przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umtychy.pl.

9. Gmina zapewnia odbieranie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku, poprzez zbiórkę mobilną zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

§ 3

1. Gmina zapewnia funkcjonowanie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie miasta.

2. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą nieodpłatnie i na bieżąco m.in.: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i budowlane, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza, przeterminowane lekarstwa, termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (nie pochodzące od podmiotów świadczących usługi remontowo-budowlane oraz pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni), metale, odzież i tekstylia.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych) będą przyjmowane w PSZOK w ilości do 2 m3jednorazowo.

4. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczą usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tychy w sposób określony w załączniku do uchwały. Informacje dotyczące lokalizacji punktów (PSZOK) dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umtychy.pl.

§ 4

1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła) w zabudowie wielorodzinnej gmina udostępnia 600 pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego o standardowych wymiarach i pojemności od 1100 l do 3000 l, ustawionych w „gniazda” zawierające po jednym pojemniku na każdą frakcję i zapewniające obsługę około 500 mieszkańców przez każde „gniazdo”. Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyznacza gmina w porozumieniu z właścicielem terenu.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła) w zabudowie jednorodzinnej, gmina dostarcza worki foliowe HDPE lub LDPE o minimalnej pojemności 110 l, w ilości 5 szt. na miesiąc na gospodarstwo domowe (2 worki na papier i tekturę, 1 worek na szkło, 2 worki na tworzywa sztuczne) oraz dwa razy w miesiącu po 4 worki na odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada.

3. Gmina przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości polegający na wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych, w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymaniu tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5

Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów tj.:

1) Odpady komunalne zmieszane.

a) odpady komunalne zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości objętych systemem, zostaną zagospodarowane w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w instalacji regionalnej wyznaczonej do obsługi Regionu 4 w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady zostaną zagospodarowane w najbliżej położonej instalacji zastępczej z uwzględnieniem postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

b) przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych obejmowało będzie procesy mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów, połączone w jeden zintegrowany proces technologiczny w celu przygotowania ich do odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania,

c) w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydzielone zostaną określone frakcje odpadów dające się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcja wymagająca dalszego biologicznego przekształcania,

d) frakcje nadające się do dalszego wykorzystania materiałowego kierowane będą do ponownego użycia, a jeśli jest to niemożliwe zostaną poddane recyklingowi lub innym procesom odzysku,

e) odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych zostaną poddane odzyskowi, który umożliwi osiągnięcie poziomów odzysku, o których mowa we właściwych przepisach prawa. W przypadku gdy odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych nie zostaną poddane odzyskowi w całości, poddane zostaną w pozostałej części unieszkodliwianiu na składowisku wyposażonym w instalację odgazowania.

2) Odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) po podczyszczeniu na linii sortowniczej, zostaną poddane odzyskowi, który umożliwi osiągnięcie poziomów odzysku. Odpady zebrane selektywnie kierowane będą do ponownego użycia, a jeśli to niemożliwe zostaną poddane recyklingowi lub innym procesom odzysku.

3) Meble i odpady wielkogabarytowe po przetworzeniu na linii rozdrabniania zostaną
poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

4) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, po zebraniu ilości uzasadniającej transport skierowane zostaną do odzysku lub unieszkodliwiania.

5) Odpady zielone, zostaną poddane procesom odzysku.

6) Odpady przeterminowanych leków zebrane w wytypowanych aptekach na terenie miasta, po zgromadzeniu ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do termicznej utylizacji.

7) Odpady zużytych baterii zebrane w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej, po zgromadzeniu ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.

8) Odpady zebrane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną przekazane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeśli to niemożliwe poddane zostaną unieszkodliwieniu.

§ 6

Określony w § 5 sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zapewni:

1) osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

2) osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXV/564/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/611/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2013 r.              

              Regulamin              

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach

1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach (PSZOK).

2. PSZOK w Tychach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630do 2100oraz w soboty od 900do 1300.

3. W PSZOK przyjmowane są m.in.:

a) makulatura (papier i tektura),

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło opakowaniowe i budowlane,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.),

f) akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe,

g) baterie alkaliczne i pozostałe,

h) oleje silnikowe przepracowane,

i) filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza,

j) przeterminowane lekarstwa, termometry,

k) opakowania po rozpuszczalnikach,

l) opakowania po farbach i lakierach,

m) chemikalia,

n) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony,

o) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

p) zużyte opony z samochodów osobowych,

r) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni w zabudowie mieszkaniowej (nie pochodzące od podmiotów świadczących usługi remontowo-budowlane oraz pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni),

s) metale i złom,

t) odzież i tekstylia.

4. Odpady dostarczane do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

5. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

6. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Tychy.

7. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miasta Tychy, opłaty za gospodarowanie odpadami.

8. Na terenie PSZOK odpady wymienione w punkcie 3 gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

9. Pojemniki na odpady, znajdujące się w PSZOK, opisane są rodzajem zbieranego odpadu w następujący sposób:

a)

makulatura (papier i tektura)

-

kontenery z napisem „PAPIER”

b)

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

-

kontenery z napisem „TWORZYWA SZTUCZNE”

c)

szkło opakowaniowe

-

kontenery z napisem „SZKŁO”

szkło budowlane

-

kontenery z napisem „SZKŁO BUDOWLANE”

d)

lampy fluorescencyjne

-

pojemniki z napisem „LAMPY”

e)

baterie alkaliczne i pozostałe

-

pojemniki z napisem „BATERIE”

f)

akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe

-

pojemniki z napisem „AKUMULATORY” lub palety drewniane

g)

oleje silnikowe przepracowane

-

beczki z napisem „OLEJ”

h)

filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne

-

beczki z napisem „FILTRY”

i)

przeterminowane lekarstwa

-

pojemniki z napisem „LEKI”

j)

opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach

-

pojemniki z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”

k)

chemikalia

-

pojemniki z napisem „CHEMIKALIA”

l)

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

-

pojemniki z napisem „ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY” lub na palecie drewnianej w przypadku sprzętu dużego (lodówki, pralki, piece elektryczne, itp.)

m)

odpady wielkogabarytowe

-

kontenery z napisem „WIELKOGABARYTY”

n)

zużyte opony

-

kontenery z napisem „OPONY”

o)

odpady ulegające biodegradacji w tym zielone

-

kontenery z napisem „ODPADY ZIELONE” lub wydzielony boks z utwardzonym podłożem

p)

metal i złom

-

kontenery z napisem „ZŁOM” lub wydzielony boks z utwardzonym podłożem

r)

odzież i tekstylia

-

kontenery z napisem „ODZIEŻ, TEKSTYLIA”

s)

budowlane i rozbiórkowe

-

kontenery z napisem „BUDOWLANE” lub wydzielone boksy

10. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

11. Prowadzący PSZOK w Tychach prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach prowadzi Urząd Miasta Tychy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »