| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.60.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.240.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6r ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.240.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonać następujących zmian:

1) § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych wraz z utrzymywaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz nieruchomość zostanie wyposażona w worki służące do zbierania odpadów komunalnych”.

2) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. od 5 do 14 w następującym brzmieniu:

5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyposaży nieruchomość w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zapewni utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, wyposaży w komplet worków do segregacji odpadów (tj. worki na papier, worki na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, worki na szkło białe i worki na szkło kolorowe) następujące nieruchomości:

a) zamieszkałe jednorodzinne,

b) mieszane, w których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

c) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości).

7. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbierając worki, z nieruchomości wymienionych w ust. 6, wypełnione odpadami, zastępuje je nowymi na zasadzie „worek za worek”.

8. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dodatkowo umożliwi mieszkańcom pobieranie worków w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów.

9. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyposaży nieruchomości:

a) zamieszkałe jednorodzinne w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji,

b) zamieszkałe wielorodzinne w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym także metali i opakowań wielomateriałowych),

c) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oraz pojemniki na odpady w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym także metali i opakowań wielomateriałowych),

d) których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji,

e) których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym także metali i opakowań wielomateriałowych).

10. Ilość dostarczanych pojemników na odpady komunalne zmieszane dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych ustalana będzie na podstawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych opisanej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

11. Ilość dostarczanych pojemników na odpady komunalne zmieszane dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalana będzie na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Ilość dostarczanych pojemników na odpady komunalne ulegające biodegradacji dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych ustalana będzie na podstawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych opisanej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

13. Ilość dostarczanych pojemników na odpady komunalne ulegające biodegradacji dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych ustalana będzie na podstawie uzasadnionego wniosku właściciela nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych opisanej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

14. Ilość dostarczanych pojemników na odpady komunalne w postaci papieru, szkła i tworzyw sztucznych (w tym także metali i opakowań wielomateriałowych) dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych ustalana będzie na podstawie uzasadnionego wniosku właściciela nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów komunalnych opisanej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.;

3) § 3 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „5) nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz w tygodniu”.

4) § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Gminny Punkt Zbierania Odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Harmonogram pracy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów podany zostanie do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »