| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 273/XXXIII/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r 2013, 594), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz.647, ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 125/XVII/2012,

po stwierdzeniu braku sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska,

oraz przyjmując do wiadomości:

a) brak uwag do planu

b) brak zobowiązań gminy w przedmiocie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy wynikających z uchwalenia planu

Rada Gminy Konopiska
uchwala następujące zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, przyjętym uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r.

§ 1.

Zmiana dotyczy ustaleń dla terenów w miejscowości Konopiska w granicach określonych na załączniku nr 3 do uchwały

§ 2.

Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki nr 1 i 2, sporządzone na rysunku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.

Załącznikiem do niniejszej uchwały, niebędącym integralną częścią planu jest załącznik nr 3 – Zakres zmian wprowadzanych do rysunku planu.

§ 4.

Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012 poz.647, ze zmianami)

2) uchwała, bez numeru – niniejsza uchwała Rady Gminy Konopiska

3) plan – ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r.

4) rysunek planu – rysunki na mapie w skali 1 : 2 000, stanowiące załącznik do uchwały Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r.

§ 5.

1. W treści uchwały nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust.1, dodaje się na końcu ustalenie:

US – to obszar usług sportu i rekreacji”.

2) w § 10 w ust. 1:

a) pkt. 8 ustaleń szczegółowych – uchyla się,

b) pkt.17 ustaleń szczegółowych – uchyla się,

c) dodaje się pkt 21 ustaleń szczegółowych w brzmieniu:

“ 21. US – TEREN SPORTU I REKREACJI

Boisko sportowe

Warunki zagospodarowania terenu:

- zachowanie istniejącego starodrzewu,

- boisko o nawierzchni trawiastej,

- zagospodarowanie części terenu jako placu zabaw dla dzieci ,

- zabudowa kubaturowa dopuszczalna do łącznej powierzchni zabudowy 150 m²,

- intensywność zabudowy w przedziale 0,01 - 0,05

- dopuszczalna wysokość zabudowy kubaturowej – 5,0 m,

- dopuszczalna wysokość innych obiektów – 8,0 m.”

2. Załącznik nr 6 do uchwały nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. otrzymuje postać określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. otrzymuje postać określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% -

§ 7.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 8.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone niniejszą uchwałą wchodzą w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 273/XXXIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6 PO ZMIANACH


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 273/XXXIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 9 PO ZMIANACH


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 273/XXXIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZAKRES ZMIAN WPROWADZANYCH DO PLANU


Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dotyczą trzech z czterech terenów w centrum miejscowości Konopiska, które obejmuje uchwała nr 125/XVII/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. o przystąpieniu do zmiany planu.

Teren 17TDW między ul. Opolską i Śląską (zał. nr 1 do uchwały) – zmiana polega na usankcjonowaniu istniejącego zagospodarowania terenu, tzn. intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, i tym samym rezygnacji z rezerwowania tego terenu dla przebicia skrótu drogi wojewódzkiej nr 904, która to droga ma już zapisany inny przebieg w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W efekcie teren przyjmuje ustalenia terenu 19MNU+MR.

Teren 8UH (zał. nr 2 do uchwały) – zmiana polega na dopuszczeniu w istniejących obiektach obok zapisanej obecnie funkcji handlowej także innych nieuciążliwych rodzajów działalności gospodarczej – dopuszczonych na terenie bezpośrednio przylegającym – a w rezultacie połączenie tych terenów pod wspólnym symbolem 9 RPH/RPU.

Tereny 18MNU i US (zał. nr 2 do uchwały) – sposób użytkowania terenów nie ulega zmianie; zmiana polega jedynie na skorygowaniu granicy między terenami do faktycznej granicy własności oraz zapisaniu w tekście planu ustaleń dla terenu US (sport i rekreacja), po oznaczeniu go jako 21US.

Zakres zmian (wykreślane i nowo wprowadzane linie rozgraniczające, linie zabudowy oraz symbole terenów) uwidoczniony jest na załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany nie są sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wprowadzone nowe zapisy zachowują układ pozostałej (nie zmienianej) części planu.

Wprowadzenie zmian nie powoduje zobowiązań w przedmiocie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy wynikających z uchwalenia planu

Tereny 1AUC, 3MNU i 5ZP w centrum wsi Konopiska objęte również uchwałą o przystąpieniu do wprowadzenia zmian, pozostawiono do dalszego procedowania ze względu na zaistniałe nowe uwarunkowania

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »