| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (t.j. Dz.U. z   2013 r., poz. 885)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 32 418 564,81 zł, w   tym:  

- dochody bieżące: 18 131 121,94 zł  

- dochody majątkowe: 14 287 442,87 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 36 778 844,22 zł, w   tym:  

- wydatki bieżące: 18 178 992,37 zł  

- wydatki majątkowe: 18 599 851,85 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 4.360 279,41 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 4   066 000,00 zł  

- obligacje komunalne, w   wysokości 93 422,71 zł  

- wolne środki w   wysokości 200 856,70 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 7.566.000,00 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 3   406 577,29 zł na 2013 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00zł  

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 4.360.279,41 zł  

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie  

3 406 577,29zł”  

§   4.   Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1   do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, jak w   Załączniku do niniejszej Uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/296/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1dochody  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/296/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2   wydatki  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/296/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3   przychody  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/296/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »