Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/440/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska Będzina uchwala

§ 1.

Nadać nazwę dla drogi, stanowiącej fragment dawnej ulicy Krótkiej, wzdłuż bocznej ściany budynku przy ulicy Małachowskiego 6, uwidocznionej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w brzmieniu "ulica Ignacego Bereszki".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/440/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Ignacy Bereszko urodził się w Będzinie 6 stycznia 1882 r. Studiował w Instytucie Elektrotechnicznym w Liege (Belgia),gdzie w 1908 r uzyskał dyplom inżyniera elektryka. Po powrocie do Zagłębia Dąbrowskiego swoją wiedzę i umiejętności związał z energetyką. Od 1928 roku był dyrektorem dwóch pozostających pod wspólnym zarządem Spółek: Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim (na granicy Będzina i Sosnowca) oraz Spółki Sieci Elektryczne, której celem była elektryfikacja okręgów przemysłowych Zawiercia i Częstochowy. Jako dyrektor przyczynił się do ich rozwoju, pomimo panującego w tym czasie wielkiego światowego kryzysu gospodarczego. Ignacy Bereszko na terenie Zagłębia Dąbrowskiego był działaczem społecznym wielkiego formatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego praca w Stowarzyszeniu Elektrotechników, którego był wieloletnim prezesem. W latach 1923 - 1926 brał czynny udzial w pracach komisji Elektryfikacji Polskiego Zagłębia Węglowego. Opracowany przez tę komisję memoriał, złożony w Wydziale Elektrycznym Ministerstwa Robót Publicznych, stanowił podstawę do późniejszych prac elektryfikacyjnych. Przywiązywał dużą wagę do szkolenia młodej kadry.Był opiekunem i prezesem Towarzystwa Popierania Szkolnictwa Zawodowego. Potrafił zgromadzić i wyszkolić w podległych mu przedsiębiorstwach wielu młodych i zdolnych inżynierów, którzy po II wojnie światowej stanęli do usuwania zniszczeń i w znacznym stopniu przyczynili się do późniejszego rozwoju polskiej elektroenergetyki.Jednym z jego wielu zainteresowań była radiofonia. Z jego inicjatywy założono Komitet Propagandy Radia w Zagłębiu Dąbrowskim i uruchomiono pierwsze studio radiowe w Sosnowcu. Za całokształt pracy zawodowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a za działalność w czasie powstań śląskich Złotym Krzyżem Federacji Związków Polskich Obrońców Ojczyzny. Zmarł w Będzinie 6 stycznia 1938 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym na Górze Zamkowej. Z inicjatywą w sprawie podjęcia uchwały wystąpił jego syn Jerzy Bereszko - z poparciem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego - uznając to za wyraz szacunku dla pioniera elektryfikacji i rozwoju energetyki w Zagłębiu Dąbrowskim. Propozycja nadania nazwy obejmuje fragment dawnej ulicy Krótkiej, łączącej w latach ubiegłych ulicę Modrzejowską z ulicą Małachowskiego.Regulacja geodezyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie - przeprowadzona w latach 90-tych ubiegłego stulecia - spowodowała włączenie części ulicy Krótkiej w obszar ZOZ -u. Pozostały krótki odcinek przebiega wzdłuż bocznej ściany budynku przy ulicy Małachowskiego 6, należącego do rodziny Bereszko. Nadanie nazwy nie spowoduje żadnych komplikacji pod względem zmian adresowych, a będzie hołdem dla człowieka, który tak wiele dokonał dla Zagłębia Dąbrowskiego.W związku z tym, że działka o numerze 65/1 na karcie mapy 21, obręb Będzin (użytek dr) stanowi własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu Gminy Będzin, Starosta Będziński - reprezentujący interesy Skarbu Państwa - wyraził zgodę na nadanie nazwy ulicy "Ignacego Bereszki" dla fragmentu dawnej ulicy Krótkiej.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/440/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Bereszki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe