Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/334/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice,

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, w związku ze zmianą liczby mieszkańców w gminie, w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się w załączniku do uchwały opisy granic stałych obwodów głosowania Nr 4 i Nr 6, poprzez:

1) wykreślenie w stałym obwodzie głosowania Nr 4 Sołectwa Zawada;

2) dodanie w stałym obwodzie głosowania Nr 6 Sołectwa Zawada.

§ 2. Podział Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch


Załącznik
Zalacznik1.pdf

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe