| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/442/2014 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 22 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 113.365,62 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 71.437.537,36 zł

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 163.365,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 158.365,62 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 77.233.957,36 zł

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXXVII/442/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Dział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

bieżące

801

Oświata i wychowanie

1 995 199,00

0,00

5 000,00

2 000 199,00

- dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 995 199,00

0,00

5 000,00

2 000 199,00

bieżące razem:

70 846 271,74

0,00

5 000,00

70 851 271,74

majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

210 500,00

0,00

108 365,62

318 865,62

- wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia

210 500,00

0,00

108 365,62

318 865,62

majątkowe razem:

477 900,00

0,00

108 365,62

586 265,62

Ogółem:

71 324 171,74

0,00

113 365,62

71 437 537,36


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXXVII/442/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

600

Transport i łączność

przed zmianą

7 535 668,00

2 787 300,00

1 257 300,00

0,00

1 257 300,00

1 530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 748 368,00

4 748 368,00

50 968,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

108 365,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 365,62

108 365,62

0,00

0,00

po zmianach

7 644 033,62

2 787 300,00

1 257 300,00

0,00

1 257 300,00

1 530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 856 733,62

4 856 733,62

50 968,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

1 089 800,00

314 800,00

254 800,00

0,00

254 800,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775 000,00

775 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

108 365,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 365,62

108 365,62

0,00

0,00

po zmianach

1 198 165,62

314 800,00

254 800,00

0,00

254 800,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883 365,62

883 365,62

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą

5 370 000,00

5 092 000,00

5 069 000,00

1 849 000,00

3 220 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

278 000,00

278 000,00

28 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

po zmianach

5 420 000,00

5 092 000,00

5 069 000,00

1 849 000,00

3 220 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

328 000,00

328 000,00

28 000,00

0,00

70095

Pozostała działalność

przed zmianą

558 530,00

430 530,00

430 530,00

0,00

430 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 000,00

128 000,00

28 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

po zmianach

608 530,00

430 530,00

430 530,00

0,00

430 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 000,00

178 000,00

28 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

26 973 925,00

25 773 925,00

23 792 481,85

18 820 610,00

4 971 871,85

804 745,00

1 130 300,00

46 398,15

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

26 978 925,00

25 778 925,00

23 792 481,85

18 820 610,00

4 971 871,85

804 745,00

1 130 300,00

51 398,15

0,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

przed zmianą

304 998,15

304 998,15

258 600,00

0,00

258 600,00

0,00

0,00

46 398,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

309 998,15

309 998,15

258 600,00

0,00

258 600,00

0,00

0,00

51 398,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

2 770 000,00

2 460 000,00

2 435 000,00

0,00

2 435 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

310 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 720 000,00

2 410 000,00

2 385 000,00

0,00

2 385 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

310 000,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

przed zmianą

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

77 120 591,74

53 905 223,74

42 301 335,33

27 247 278,48

15 054 056,85

6 537 245,00

4 552 102,00

274 541,41

40 000,00

200 000,00

23 215 368,00

23 215 368,00

80 968,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

-50 000,00

-50 000,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

163 365,62

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

158 365,62

158 365,62

0,00

0,00

po zmianach

77 233 957,36

53 860 223,74

42 251 335,33

27 247 278,48

15 004 056,85

6 537 245,00

4 552 102,00

279 541,41

40 000,00

200 000,00

23 373 733,62

23 373 733,62

80 968,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XXXVII/442/2014
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

80 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

80 000,00

nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

80 000,00

600

Transport i łączność

1 820 765,62

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

767 400,00

budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933 ul. Świerczewskiego Pawłowice

552 400,00

budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

215 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

883 365,62

budowa chodnika przy ul. Korczaka na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach

600 000,00

budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach

140 000,00

budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Zjednoczenia od ul. Pszczyńskiej do DW 81

108 365,62

przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach - etap II

35 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

170 000,00

przebudowa ul. Polnej /26/ w Pawłowicach

20 000,00

przebudowa ul.Łąkowej w Jarząbkowicach - etap II

150 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

300 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150 000,00

zakupy inwestycyjne

150 000,00

70095

Pozostała działalność

150 000,00

zagospodarowanie skweru przy rondzie wraz z odnowieniem pomnika

100 000,00

zakupy inwestycyjne

50 000,00

750

Administracja publiczna

58 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

58 000,00

zakupy inwestycyjne

58 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

365 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

40 000,00

zakup samochodu dla Komisariatu Policji

40 000,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

25 000,00

zakup samochodu dla PSP Pszczyna

25 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

300 000,00

zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice

300 000,00

851

Ochrona zdrowia

250 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

250 000,00

budowa placów zabaw dla dzieci Pawłowice

250 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

240 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

budowa oświetlenia ul. Dąbrowskiej Golasowice

10 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

230 000,00

zakupy inwestycyjne

230 000,00

926

Kultura fizyczna

84 000,00

92695

Pozostała działalność

84 000,00

zakupy inwestycyjne

84 000,00

Razem

3 197 765,62

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »