| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII-390-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172), po  przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały  Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie  określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa  miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, stanowiący załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 marca 2013r., poz. 2202), zmienionej  Uchwałą Nr XXXV-285-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2013r., poz. 3707),  wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 15 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

odpady budowlane i rozbiórkowe – według potrzeb, raz na kwartał, w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach;

2) § 18 otrzymuje brzmienie :

Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wyciek ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także nie dopuszczając do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »