| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII-390-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172), po  przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały  Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie  określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa  miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, stanowiący załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 marca 2013r., poz. 2202), zmienionej  Uchwałą Nr XXXV-285-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2013r., poz. 3707),  wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 15 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

odpady budowlane i rozbiórkowe – według potrzeb, raz na kwartał, w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach;

2) § 18 otrzymuje brzmienie :

Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wyciek ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także nie dopuszczając do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »