Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L.420.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) – działając na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Strumieniu Nr XXXI.271.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2207), w celu dostosowania obwodów głosowania do stanu faktycznego, wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania Nr 3 po wyrazie „Świerkowa,” skreśla się wyraz „Szeroka,”;

2) w obwodzie głosowania Nr 4 po wyrazie „Spółdzielcza,” dodaje się wyraz „Szeroka,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strumieniu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe