Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/575/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) działając na wniosek Burmistrza Pszczyny

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/371/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 2232 ), w związku z utworzeniem nowej ulicy, zmianą adresów i nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz w celu dostosowania istniejących zapisów do stanu faktycznego, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się po wyrazach „z załącznikiem ” wyrazy „Nr 1”;

2) w załączniku do uchwały:

a) skreśla się po wyrazie „Załącznik” wyrazy „Nr 1”,

b) po wyrazach „z dnia 24 stycznia 2013 r.” dodaje się tytuł załącznika w brzmieniu: „Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pszczyna”,

c) w kolumnie pierwszej, w wierszu pierwszym, zwrot „Numer obwodu” otrzymuje brzmienie: „Numer obwodu głosowania”,

d) w kolumnie drugiej, w wierszu pierwszym, zwrot „Granice obwodu” otrzymuje brzmienie: „Granice obwodu głosowania”,

e) w kolumnie trzeciej, w wierszu pierwszym, zwrot „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej” otrzymuje brzmienie: „Siedziba obwodowej komisji wyborczej”,

f) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 1 zwrot „Osiedle Stare Miasto i Osiedle Śródmieście” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Stare Miasto i część Osiedla Śródmieście”,

g) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 2 zwrot „Osiedle Stare Miasto i Osiedle Śródmieście” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Stare Miasto i część Osiedla Śródmieście”,

h) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 3 zwrot „Osiedle Siedlice” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Siedlice”,

i) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 4 zwrot „Osiedle Siedlice” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Siedlice”,

j) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 5:

- zwrot „Osiedle Kolonia Jasna” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Kolonia Jasna”,

- zwrot „Ogrodowa numery nieparzyste od 1 do 27f” otrzymuje brzmienie: „Ogrodowa numery nieparzyste od 1 do 27F”,

k) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 6 zwrot „Osiedle Kolonia Jasna” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Kolonia Jasna”,

l) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 7 zwrot „Osiedle Piastów” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Piastów”,

m) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 8 zwrot „Osiedle Piastów” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Piastów”,

n) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 11 zwrot „Osiedle Polne Domy i Osiedle Powstańców Śląskich” otrzymuje brzmienie: „Osiedle Polne Domy i część Osiedla Powstańców Śląskich”,

o) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 12 zwrot „Osiedle Powstańców Śląskich” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Powstańców Śląskich”,

p) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 13 zwrot „Osiedle Stara Wieś” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Stara Wieś”,

q) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 14 zwrot „Osiedle Stara Wieś i Osiedle Kępa” otrzymuje brzmienie: „Część Osiedla Stara Wieś i Osiedle Kępa”,

r) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 16 zwrot „Sołectwo Piasek” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Piasek”,

s) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 17 zwrot „Sołectwo Piasek” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Piasek”,

t) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 20 zwrot „Sołectwo Jankowice” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Jankowice,

u) w kolumnie „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej”, w wierszu dotyczącym siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 20, zwrot „Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Baziowa 15 Jankowice” otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Baziowa 17 Jankowice”,

v) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 21:

- zwrot „Sołectwo Jankowice” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Jankowice”,

- po zwrocie „Kasztanowa,” dodaje się zwrot „Myśliwska,”,

w) w kolumnie „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej”, w wierszu dotyczącym siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 21, zwrot „Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Baziowa 15 Jankowice” otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Baziowa 17 Jankowice”,

x) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 23 zwrot „Sołectwo Ćwiklice” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Ćwiklice”,

y) w kolumnie „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej”, w wierszu dotyczącym siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 23, zwrot „Szkoła Podstawowo Nr 7 im. Żołnierzy Września” otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Września”,

z) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 24 zwrot „Sołectwo Ćwiklice” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Ćwiklice”,

za) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 26 zwrot „Sołectwo Łąka” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Łąka”,

zb) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 27 zwrot „Sołectwo Łąka” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Łąka”,

zc) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 28 zwrot „Sołectwo Wisła Wielka” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Wisła Wielka”,

zd) w kolumnie „Granice obwodu”, w opisie granic obwodu głosowania nr 29 zwrot „Sołectwo Wisła Wielka” otrzymuje brzmienie: „Część Sołectwa Wisła Wielka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, słupach ogłoszeniowych w sołectwach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Konieczność zmiany Uchwały Nr XXIX/371/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 2232 ) wynika ze zmiany adresów i nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych, utworzenia w gminie Pszczyna nowej ulicy, dostosowania istniejących zapisów do stanu faktycznego oraz do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje rada miejska na wniosek burmistrza najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072).

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe