Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/446/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit b, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M.P. poz. 718 z 2014r.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. nr 249 poz. 1851) Uchwały Nr XXIX/234/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Wilkowice, Bystra, Meszna, ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w tych miejscowościach, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w następujących wysokościach:

1) dla dzieci do lat 15 z wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla emerytów rencistów, kombatantów - 0,70 zł,

2) dla pozostałych osób - 1,50 zł.

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty miejscowej są:

1) Pani Kuśmierczyk Grażyna - Dom Wczasowy „Skipark” - Bystra,

2) Pan Kowalcze Jacek - „Chata na Groniu” - Bystra,

3) Pan Habdas Wojciech - Gospodarstwo Agroturystyczne - Bystra,

4) Pan Szeja Janusz - Schronisko na Szyndzielni - Bystra,

5) Pan Mrzyk Kazimierz - Schronisko na Magurce - Wilkowice

6) Pan Kukla Zdzisław - Schronisko na Klimczoku - Bystra,

7) Pan Skiba Ryszard - „Solidarność” - pokoje gościnne - Bystra,

8) Pan Dulias Włodzimierz - „Chata na Rogaczu” - Wilkowice,

9) Pan Mikołajek Jerzy - „Wynajem apartamentu”- Bystra,

10) Sołtys sołectwa Wilkowice - Pan Ryszard Rączka - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Wilkowice.

11) Sołtys sołectwa Bystra - Pan Żywisław Zasiadczuk - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Bystra.

12) Sołtys sołectwa Meszna - Pan Antoni Kufel - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Meszna.

13) Pani Elżbieta Nowak - „Agroturystyka” - Magurka Łodygowicka,

14) Pan Okruta Michał - „Bacówka w Bystrej” - Bystra

§ 3. Do obowiązków inkasentów należy pobór opłaty miejscowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłoszenie organowi podatkowemu danych osobowych oraz adresy tych osób, w celu zawarcia z nimi umów i zaopatrzenia ich we właściwą dokumentację związaną z poborem opłaty miejscowej. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Opłata miejscowa płatna jest gotówką inkasentowi z góry, w dniu zameldowania za cały okres pobytu.

2. Inkasent pobierający należną opłatę miejscową, zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 5. Inkasentowi pobierającemu opłatę miejscową przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwot przez niego pobranych i wpłaconych na konto dochodów budżetu Gminy Wilkowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr XLIII/366/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwała Nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr XLVI/389/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwała Nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe