Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DCZ.772-11/1/2014 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt. 4, § 2a i § 4a w związku z art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) oraz § 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r., poz. 185) Komisarz Wyborczy w Częstochowie

postanawia:

1) stwierdzić wygaśnięcie mandatu  radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego Pana KONARSKIEGO ŁUKASZA SEBASTIANA  wybranego w okręgu nr 1 z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu;

2) doręczyć postanowienie Panu KONARSKIEMU ŁUKASZOWI SEBASTIANOWI oraz przesłać Wojewodzie Śląskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu Zawierciańskiego;

3) postanowienie ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podać do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134,  Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe