Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3.031.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy Krzepice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami) art. 15 i art. 19, pkt 1 lit. a) pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala,

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Krzepice. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonania sprzedaży.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od miejsca dokonywania sprzedaży oraz od powierzchni zajętej przez dokonującego sprzedaży. Wyjątek stanowi handel obnośny i obwoźny „z wózka".

2. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także samą ofertę sprzedaży i wystawienie towaru.

3. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu służącego do wystawiania i magazynowania towarów oraz obszar zajęty dla potrzeb bytowych handlującego. W szczególności , na zorganizowanych targowiskach powierzchnia zajmowana może być określona ilością zajętych normatywnych stanowisk handlowych.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:

1. Od sprzedaży prowadzonej na zorganizowanych targowiskach gminnych

a) na targowisku przy ul. Targowej w Krzepicach  15,00 zł od każdego zajętego stanowiska handlowego,

b) na targowisku przy ul. Solnej w Krzepicach 8,00 zł od każdego zajętego stanowiska handlowego.

2. Od sprzedaży prowadzonej poza targowiskami wymienionymi w ust. 1

a) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka ręcznego 5,00 zł,

b) od sprzedaży obwoźnej prowadzonej z wykorzystaniem wozu konnego, ciągnika rolniczego lub innego pojazdu  15,00 zł,

c) od sprzedaży w pozostałych przypadkach, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni 2,00 zł.

§ 4. Do poboru opłaty targowej w drodze inkasa wyznacza się Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

§ 5. Wszystkich dokonujących sprzedaży zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7. Traci moc uchwała nr 2.022.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy Krzepice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Uzasadnienie

Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy jest zobowiązana do ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. Stawki określone przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych przez w/w ustawę t.j. aktualnie 764,62 zł dziennie.

Proponowane w uchwale stawki zostały zróżnicowane w zależności od miejsca dokonywania sprzedaży, powierzchni zajętej przez dokonującego sprzedaży lub sposobu jej prowadzenia. Wszystkie stawki mieszczą się w ustawowym przedziale wartości i nie są większe od aktualnie obowiązujących. Zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących ulegają zasady poboru opłaty poprzez ich uproszczenie i przypisanie stawki opłaty na zorganizowanych targowiskach gminnych wyłącznie do zajmowanego stanowiska handlowego.

Do poboru opłaty targowej w drodze inkasa wskazany został Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

Szacowany dochód Gminy w roku 2015 z tytułu opłaty targowej przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek wyniesie 140 tys. zł i w takiej wysokości został przewidziany w projekcie budżetu na 2015 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe