Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/26/2014 Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXIX/255/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 7643)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Jaworze:

1) VILLA Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Spółka z o.o.;

2) Katarzyna Tulkis, Anna Mohl, Katarzyna Szkucik, Katarzyna Brychcy, Marta Krasny, Wioletta Płaza, Natalia Rakus dla Wawrosz Spółka Jawna (hotel Jawor);

3) Hua Bao Zhu P.P.H.U. SINOPOL;

4) Edward Stekla – dla przedsiębiorcy Adam i Edward Stekla;

5) Agroturystyka Ewa Rott-Pietrzyk;

6) Wiesław Gadocha;

7) Ksenia Janowska-Niec – dla Villi Aviator Sawa Roman-Plescho.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/278/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 1026) oraz Uchwała XXXV/357/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 04 wrzesień 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 4600).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Mieczysław Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe